Partneri

Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi (Slovensko)


Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi byla založena v roce 2013 sloučením dvou škol. Původní základní škola vznikla roku 1963 a za dlouhodobě nadprůměrné studijní výsledky žáků jí byl v roce 2002 propůjčen čestný název Základní škola Jana Amose Komenského. V roce 2013 k ní byla z důvodu racionalizace přidružena Základní škola P. O. Hviezdoslava. Škola nyní zahrnuje první a druhý stupeň o 84 zaměstnancích, z nichž je 58 členů pedagogického sboru a 26 osob ostatního personálu. Škola má 560 žáků, z toho 60 prvňáčků a celkem 63 žáků se specifickými poruchami učení. Škola je zaměřena na výuku přírodních věd, sportu a jazyků. Kvalitní vzdělávání je zde podpořeno přátelskou a harmonickou atmosférou a moderní vybaveností. Škola klade důraz na individuální přístup k žákům a moderní výukové metody, a na podporu učitelů v jejich celoživotním profesním vzdělávání. Škola se rovněž dlouhodobě snaží dostát nárokům intenzivní jazykové přípravy, a to již od první třídy. Je zde pět specializovaných jazykových kabinetů, včetně jazykové laboratoře a školní knihovny, která disponuje tituly jak v mateřském, tak v anglickém jazyce.

Základní škola Tišnov, Smíškova (Česká republika)


Základní škola Tišnov, Smíškova je školou s prvním a druhým stupněm v jedné budově s dvěma až třemi třídami v každém z devíti ročníků. Mezi zaměstnance školy patří 51 kvalifikovaných učitelů, kteří mají na starost 580 žáků. Škola se nachází v klidné části města Tišnov v České republice, s možností přístupu na vlastní školní zahradu. V budově školy je 32 tříd a 2 tělocvičny. 16 tříd je vybaveno interaktivní tabulí. Většina prostorů školy je bezbariérová. Všichni žáci se začínají učit anglicky jazyk jako svůj první cizí jazyk od začátku školní docházky, tedy od první třídy. První rok je časová dotace pro výuku anglického jazyka jedná hodina týdně, druhý rok se zvedá na dvě hodiny týdně. Od třetí do páté třídy se všechny děti učí tři hodiny anglického jazyka týdně. Před nástupem do šesté třídy jsou děti rozřazeny do dvou skupin na základě testu znalostí – děti, které prokázaly lepší znalosti jazyka a jsou motivovány se jazyku více věnovat mají od šestého do devátého ročníku o jednu hodinu anglického jazyka více, tedy čtyři hodiny týdně. Děti, které o rozšířenou výuku jazyka zájem nemají, pokračuji s výukou tří hodin anglického jazyka týdně. Od sedmého ročníku je všem žákům nabídnut povinně volitelný druhý cizí jazyk – německý nebo ruský jazyk. Výuka anglického jazyka je podporována dalšími kulturními aktivitami, jako jsou návštěvy cizojazyčných divadelních programů, konverzace s rodilým mluvčím a zahraniční pobyty v anglicky mluvících zemích.

Státní základní škola č. 2 v Poznani (Polsko)

Státní základní škola č. 2 v Poznani – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 je základní škola v krásném městě Poznaň na západě Polska, na půl cesty mezi Varšavou a Berlínem. Budova školy stojí v klidné, zelené zástavbě Poznaně. Máme zde krásnou růžovou zahradu, velké volnočasové hřiště a fotbalové hřiště. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V loňském roce škola oslavila své 30. výročí.

V osmi stupních školy je po dvou, třech až čtyřech třídách v závislosti na počtu přijatých dětí. Každá třída má 16 – 18 žáků. Škola má 60 kvalifikovaných učitelů a 330 žáků.

Angličtina je důležitou součástí našeho školního programu a děti se jí učí již od první třídy, a to tři hodiny týdně. V páté třídě se počet hodin navyšuje na čtyři a od šesté třídy již mají angličtinu denně. Pro efektivitu učení dělíme třídu na výuku angličtiny na dvě skupiny. Jedním z největších anglických projektů na naší škole je každoroční Mini-Drama Theatre Festival. Každý rok si žáci připravují svá divadelní představení na jiné téma. Projekt jim umožňuje mluvit anglicky, naučit se nové slovní zásobě a procvičovat mluvený projev.

Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. (Slovensko)


Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o., je v současnosti největší vydavatelství v oblasti vzdělávání na Slovensku. Bylo založeno roku 1999 a je členem mezinárodní skupiny Klett. Cílem nakladatelství je zlepšovat kvalitu slovenského vzdělávacího systému v oblasti pedagogiky, didaktiky a managementu. Vizí Raabe je výkonný ředitel, angažovaný učitel a kompetentní žák. Nakladatelství Raabe vydává učebnice, pracovní sešity, příručky a další edukační materiály, časopisy a pracovní listy, pořádá workshopy akreditované Ministerstvem školství Slovenska, specializované konference a další vzdělávací akce pro učitele a odborné publikum. Spolupracuje s mnoha státními vzdělávacími institucemi, např. s Didakticko-pedagogickým centrem, které se specializuje na postgraduální vzdělávání učitelů a které je propojeno se Státním pedagogickým institutem, jenž zodpovídá za národní učební programy, plány a standardy ve slovenských školách. Raabe také již přes 16 let spolupracuje s různými vzdělávacími organizacemi napříč Evropou. Od roku 2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. působí i na trhu cizojazyčného vzdělávání. V říjnu roku 2016 představilo portfolio literatury v angličtině prostřednictvím série ELI Readers. Raabe rovněž publikuje renomované jazykové materiály pro samouky PONS.

Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko)


Prešovská univerzita v Prešově patří k nejprestižnějším a nejvýznamnějším univerzitám na Slovensku. Byla oficiálně ustanovena zákonem č 361/1996 Z. 1. ledna 1997 oddělením od Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Univerzita má 8 fakult, které nabízejí akreditované programy ve třech stupních (tj. bakalářském, magisterském a postgraduálním) v denní i kombinované formě.

Filozofická fakulta představuje rozvíjející se a úspěšnou platformu pro výzkum a odbornou přípravu učitelů a významnou součást slovenské a mezinárodní komunity humanitního vzdělávání. Během své padesátileté existence vychovala fakulta generace specialistů, učitelů, známých vědců i sociálních pracovníků. Mnozí z nich dnes pracují ve vrcholných a významných pozicích doma i v zahraničí. V současnosti má fakulta celkem 8 335 studentů a 1 066 zaměstnanců.

Institut britských a amerických studií má od svého založení v 60. letech minulého století významnou pozici v rámci slovenských a středoevropských anglofonních studií. Jeho akademičtí pracovníci se zabývají výzkumem v teoretické i aplikované lingvistice, sociolingvistice, pragmalingvistice, anglofonní literatuře, překladatelství, angloamerických studiích a metodice výuky AJ.

Masarykova univerzita Brno (Česká republika)


Masarykova univerzita v Brně je druhou největší univerzitou v České republice. V současnosti se sestává z devíti fakult, které čítají přes 200 kateder, institutů a klinik. Má 600 typů studií, přes 32 000 studentů, přibližně 2 200 vyučujících a 3 000 neakademických pracovníků. MUNI je jedna z nejdůležitějších vzdělávacích a výzkumných institucí v České republice a renomovaná univerzita středoevropského formátu.

Pedagogická fakulta byla založena na podzim roku 1946 jako v pořadí pátá fakulta Masarykovy univerzity. Jejím hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života a vzdělání společnosti prostřednictvím výchovy učitelů pro předškolní a základní stupeň a na některých oborech také pro střední školy. Výzkum a rozvoj je prioritním odvětvím odbornosti fakulty, která se zabývá zejména oblastí pedagogiky a vzdělávání, zahrnující obecnou i speciální pedagogiku, oborové didaktiky, zdraví a životní styl, aspekty sociopatologie a multikulturní vzdělávání.

Cílem Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty je poskytovat vysoce kvalitní a liberální vzdělávání budoucím učitelům angličtiny. Katedra klade důraz na rozvoj profesních kompetencí a požadovaných odborných znalostí, na schopnost aplikovat je v různorodých kontextech, ale také na hodnoty, které pomáhají vychovávat aktivní, zodpovědné a nezávislé členy občanské společnosti.

Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani (Polsko)

Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani je významnou akademickou institucí v regionu Velkopolska a jedna z nejlepších polských univerzit. Její proslulost staví na tradici vysokoškolského vzdělání v Poznani, vědeckých úspěchů akademických pracovníků univerzity a vysoké úrovně vybavenosti. Historie univerzity sahá do 17. století: v roce 1611 král Sigismund III. Vasa udělil univerzitní statut Jezuitské koleji v Poznani, která sloužila vzdělávání do roku 1773. Po 1. světové válce v roce 1919 byla založena Univerzita Poznaň. V roce 1955 byla přejmenována na Univerzitu Adama Mickiewicze, na počest jednoho z největších polských básníků.

V současné době má Univerzita Adama Mickiewicze status výzkumné univerzity a skládá se ze šesti fakult: pět výzkumných fakult a školy doktorských studií. Tyto zaměstnávají téměř 3 000 akademických pracovníků; počet student přesahuje 35 000. Univerzita akredituje přes 200 programů, z nichž 19 je nabízeno v angličtině.

Newsletter