O projektu

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-07833
Erasmus+ program, KA2, Strategická partnerství ve školství a vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

O PROJEKTU

Výuka cizích jazyků je dnes součástí povinného kurikula ve všech zemích Evropy (většina žáků se první cizí jazyk začne učit ve věku 6-9 let). Empirická zkušenost a výsledky výzkumu (1/0716/13 VEGA project) potvrzují, že slovenští studenti poměrně dobře ovládají teoretickou část znalosti anglického jazyka, chybí jim však schopnosti a jistota při jejím praktickém používání. Podobnou situaci lze vidět i v sousední České republice a Polsku. Prakticky to znamená, že i po několika letech studia cizího jazyka je pro mnoho mladých lidí že střední Evropy obtížné vést jednoduchou konverzaci v jazyce, kterému se věnovali.

Abychom tento nepoměr vyrovnali, základní škola J. A. Komenského ve slovenské Seredi, od 1. září 2020 v partnerství se třemi známými univerzitami ze Slovenska, České republiky a Polska, základními školami z České republiky a Polska a předním nakladatelstvím ze Slovenska, začali implementovat mezinárodní projekt LIRE (Language Interpretation through REading). Tento projekt si klade za cíl podpořit zejména učitele anglického jazyka na prvním a druhém stupni základních škol.

Inovativní projekt kombinuje různé přístupy pro posílení učitele cizího jazyka a zároveň poskytuje žákům nový zážitek učení se cizímu jazyku skrze čtení poutavých příběhů. Výzkum ukazuje, že studenti, kteří byli vystaveni extenzivnímu předčítání, se stali lepšími čtenáři, lépe píší a zlepšily se i jejich poslechové schopnosti, rozšířili si slovní zásobu a dokázali se lépe vyjádřit. Projekt LIRE vybaví učitele srozumitelnou metodikou a potřebnými nástroji podporujícími a zlepšujícími proces výuky jazyka.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovými skupinami projektu LIRE jsou zejména učitelé anglického jazyka působící na prvním a druhém stupni základních škol. Projekt se dále zaměřuje na žáky prvního a druhého stupně (ve věku 8 – 14 let), kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk, a instituce, které se zaměřují na přípravu na povolání budoucích učitelů, jako jsou univerzity a jazykové školy či asociace.

ZÁMĚRY PROJEKTU

Vybavit učitele anglického jazyka moderními inovativními metodologickými nástroji na míru, a posilovat jejich relevantní kompetence pro výuku cizího jazyka mladších žáků.

Vytvořit tréninkový a otevřený interaktivní prostor pro učitele anglického jazyka, kde by mohli získat a sdílet svoje zkušenosti, znalosti a know-how, což by jim dále umožnilo vylepšit jejich učitelské kompetence.

Posílit schopnost čtení a porozumění textu, kritického myšlení, analytických a komunikačních schopností a kreativity u žáků a změnit tak jejich přístup k učení se cizím jazykům.

Newsletter