O projekcie

Numer projektu: 2020-1-SK01-KA201-078332
Erasmus+ Edukacja szkolna akcja 2, partnerstwa strategiczne

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

O PROJEKCIE

Obecnie języki obce są częścią podstawy programowej we wszystkich państwach europejskich (większość uczniów zaczyna się uczyć pierwszego języka obcego pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia). Doświadczenia empiryczne oraz wyniki badań (projekt 1/0716/13 VEGA) potwierdzają, że słowaccy uczniowie mają dość dobrą wiedzę teoretyczną o języku angielskim, natomiast praktyczna znajomość języka pozostaje w tyle. To samo zjawisko występuje również w Czechach i w Polsce. Oznacza to, że większość nastolatków z Europy Centralnej nie potrafi uczestniczyć aktywnie w prostej konwersacji w języku, którego uczyli się przez kilka lat w szkole.

Celem zmniejszenia tej różnicy, od 1 września 2020 Szkoła Podstawowa im. J. A. Komeńskiego w Sered’ we współpracy z trzema znanymi uniwersytetami ze Słowacji, Czech i Polski, czeską i polską szkołą podstawową oraz wiodącym słowackim wydawnictwem rozpoczęła wdrażanie w życie transnarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”). Głównym celem projektu LIRE jest wsparcie nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Projekt jest innowacyjny, jako że zakłada połączenie różnych metod, wspomagających pracę nauczyciela oraz zmianę procesu uczenia się języka obcego we wspaniałą przygodę. Badania pokazują, że technika ekstensywnego czytania pozwala uczniom stać się lepszymi czytelnikami, doskonali ich umiejętności pisania, poprawia efektywność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz poszerza zakres słownictwa. LIRE zapewni nauczycielom kompleksowe metody oraz narzędzia dydaktyczne celem wsparcia i poprawy ich codziennej praktyki edukacyjnej.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu LIRE są przede wszystkim nauczyciele języka angielskiego uczący na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Działania projektu skupiają się również na samych uczniach szkoły podstawowej i gimnazjum (8-14 lat), którzy uczą się języka angielskiego jako drugiego, oraz na instytucjach kształcących nauczycieli takich, jak uniwersytety, ośrodki kształcenia ustawicznego i stowarzyszenia językowe.

CELE

Dostarczenie nauczycielom języka angielskiego nowoczesnych i dostosowanych do ich potrzeb materiałów metodycznych oraz odpowiednich umiejętności celem poprawy biegłości językowej uczniów.

Stworzenie adekwatenego do opisanych potrzeb programu kształcenia nauczycieli j. angielskiego oraz otwartej i interaktywnej przestrzeni, dzięki którym mogłiby zdobywać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami, w celu doskonalenia swojej pracy dydaktycznej.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów, krytycznego myślenia, umiejętności analizy i komunikacji, a także rozwój ich kreatywności poprzez nowe podejście do nauki języka obcego.

Newsletter