O projekte

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-078332
Erasmus+ Program KA2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

O PROJEKTE

V súčasnosti sú cudzie jazyky súčasťou učebných osnov vo všetkých európskych krajinách (väčšine študentov je predstavený ich prvý cudzí jazyk medzi 6 – 9 rokom života). Skúsenosti a výsledky výskumov (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdili, že slovenskí študenti majú relatívne dobré teoretické znalosti anglického jazyka, ale zaostávajú v jeho praktickom využití. Rovnaká situácia je v Čechách a Poľsku. To znamená, že po niekoľkých rokoch štúdia cudzieho jazyka v škole väčšina mladých ľudí zo strednej Európy nedokáže viesť jednoduchú konverzáciu v jazyku, ktorý študovali.

Na zmiernenie tohto rozdielu od 1. septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v partnerstve s tromi univerzitami s medzinárodnou povesťou na Slovensku, v Čechách a Poľsku, základnými školami v Čechách, Poľsku a vydavateľstvom na Slovensku začali realizovať medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading). Projekt LIRE sa zameriava hlavne na podporu vyučujúcich anglického jazyka primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Projekt je inovatívny, pretože jeho cieľom je spojiť rôzne metódy na posilnenie profilu učiteľskej profesie v snahe zmeniť výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom metodiky rozšíreného čítania na vzrušujúce dobrodružstvo pre žiakov.
Výsledky výskumov ukazujú, že študenti, ktorí intenzívne čítajú, sa stávajú lepšími čitateľmi, majú lepšiu kvalitu písania, zlepšujú sa ich jazykové schopnosti, schopnosti počúvať a obohacuje sa ich slovná zásoba. Projekt LIRE vybaví učiteľov komplexnými metódami a nástrojmi na podporu a zlepšenie ich vyučovacích postupov.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou projektu LIRE sú hlavne vyučujúci anglického jazyka primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Projekt je rovnako zameraný na žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania (8- až 14-ročných žiakov) študujúcich anglický jazyk ako ich druhý jazyk a poskytovateľov školení pre učiteľov, ako sú napríklad univerzity, inštitúcie poskytujúce kontinuálne vzdelávanie a jazykové školy a združenia.

ZAMERANIE PROJEKTU

Poskytnúť učiteľom anglického jazyka aktuálne, inovatívne, na „mieru šité“ metodické materiály a príslušné kompetencie na posilnenie výučby cudzieho jazyka žiakov primárneho vzdelávania.
Vytvoriť školenie na mieru a otvorený interaktívny priestor pre učiteľov anglického jazyka na získavanie a vymieňanie si know-how o tom, ako ďalej zlepšovať svoje vyučovacie postupy.
Rozvinúť gramotnosť, kritické myslenie, analytické a komunikačné zručnosti u žiakov rovnako ako ich tvorivosť prostredníctvom nového prístupu k učeniu sa cudzieho jazyka.

Newsletter