Partneri

Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď (Slovensko)

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie od roku 1963. Za dlhodobé nadpriemerné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov jej bol v roku 2002 prepožičaný čestný názov Základná škola Jana Amosa Komenského. V roku 2013 sa z dôvodu racionalizácie škôl zlúčili v Seredi Základná škola P. O. Hviezdoslava so Základnou školou Jana Amosa Komenského do jedného celku. Počet zamestnancov školy je 84, z toho je 58 pedagogických a 26 nepedagogických zamestnancov. Počet študentov školy je 560, z toho 60 žiakov na prvom stupni a 63 žiakov je so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Škola sa zameriava hlavne na prírodovedné predmety, šport a výučbu jazykov. Vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu sprevádza harmónia, priateľská atmosféra spolu s moderným a komfortne vybaveným prostredím. Učitelia sú oboznámení s uplatňovaním individuálneho prístupu a moderných postupov a škola im pomáha pri neustálom zlepšovaní ich profesionálnych schopností. Škola sa už dlhé roky snaží splniť požiadavky na intenzívne jazykové vzdelávanie. Výučba cudzích jazykov sa posunula tak, aby zahrnula aj mladších študentov: anglický jazyk sa vyučuje od prvého ročníka. V škole sa nachádza 5 špecializovaných učební na výučbu cudzích jazykov vrátane jedného jazykového laboratória. Školská knižnica je k dispozícii študentom s materiálmi v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Základná škola Tišnov, Smíškova (Česká republika)

Základná škola Tišnov, Smíškova je štátna škola pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie s 2 – 3 triedami v každom ročníku. Zamestnancov školy tvorí 51 kvalifikovaných učiteľov a školu navštevuje 580 žiakov. Škola sa nachádza v pokojnej časti mesta Tišnov v Českej republike s vlastnou súkromnou školskou záhradou. K dispozícii je 32 tried a 2 telocvične. 16 učební je vybavených interaktívnymi tabuľami. Väčšia časť priestorov školy je prístupná pre vozičkárov. Všetky deti sa začínajú učiť anglický jazyk od prvého ročníka, a to jednou hodinou týždenne, dvoma hodinami týždenne počas druhého ročníka a od tretieho do piateho ročníka majú všetci žiaci tri hodiny anglického jazyka týždenne. Pred nástupom do šiesteho ročníka sú deti rozdelené do dvoch jazykových skupín prostredníctvom testu úspešnosti v anglickom jazyku – tie, ktoré majú vyššie skóre v testoch a sú motivované študovať jazyk, majú od šiesteho ročníka extra hodinu anglického jazyka týždenne. Výučbu angličtiny podporuje aj organizácia pobytového programu v Anglicku a ďalšie podujatia.

Základná škola č. 2 v Poznani (Poľsko)

Základná škola č. 2 v Poznani  – Społeczna Szkoła Podstawowa č. 2 je typom verejnej základnej  školy. Umiestnená je v krásnom meste Poznaň v západnej časti Poľska, na polceste medzi Varšavou a Berlínom. Škola sa nachádza v príjemnej a pokojnej zelenej časti Poznane, je obklopená prekrásnou ružovou záhradu a má viaceré ihriská. Všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Minulý rok  škola oslávila 30. výročie svojho vzniku.

V poľskom vzdelávacom systéme je  osem ročníkov základnej školy. Naša základná škola má v každom ročníku dve, tri alebo štyri triedy – v závislosti od počtu prijatých žiakov. V každej triede je 16 až 18 žiakov, celkový počet žiakov je 330 a výučbu personálne zabezpečuje 60 kvalifikovaných učiteľov.

Angličtina je dôležitou súčasťou učebných osnov našej školy a deti sa jazyk začínajú učiť už v prvom ročníku, a to tri hodiny týždenne. V piatom ročníku sa počet hodín zvyšuje na štyri týždenne a od šiesteho ročníka majú deti každý deň hodinu angličtiny. S cieľom umožniť deťom efektívnejší spôsob učenia sa jazyka sú žiaci tretieho ročníka v každej triede rozdelení do dvoch skupín. Pred šiestym ročníkom absolvujú žiaci jazykový test, aby mohli byť rozdelení do jednej z piatich skupín v závislosti od úrovne ovládania jazyka, a majú angličtinu päťkrát týždenne. Jedným z najväčších anglických projektov na našej škole je Festival malých divadelných foriem, ktorý sa koná každý rok. Každoročne žiaci nacvičujú rôzne divadelné predstavenia na odlišné témy. Zapojenie do projektu im umožňuje používať angličtinu, učiť sa novú slovnú zásobu a precvičovať si rozprávanie.

Dr. Josef RAABE Slovensko, Ltd. (Slovensko)

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., bolo založené v roku 1999 a je členom medzinárodnej skupiny Klett Group. RAABE je v súčasnosti najväčší odborný vzdelávací vydavateľ na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť celkovú kvalitu slovenského vzdelávacieho systému v oblasti výučby, didaktiky a podnikania. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný študent – to je vízia spoločnosti RAABE, ktorá vydáva knihy, pracovné zošity, príručky a ďalšie metodické materiály, časopisy a pracovné listy. Spoločnosť má bohaté skúsenosti s organizovaním workshopov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku, špecializovaných konferencií a iných vzdelávacích podujatí pre učiteľov a odbornú verejnosť. Dr. Josef Raabe Slovakia spolupracuje s mnohými štátnymi vzdelávacími inštitúciami, ako je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré sa zameriava na postgraduálne vzdelávanie učiteľov v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý je zodpovedný za národné učebné osnovy, vzdelávacie programy a štandardy na slovenských školách. Už viac ako 16 rokov spoločnosť úspešne spolupracuje s rôznymi organizáciami v oblasti vzdelávania z celej Európy. Od roku 2016 vydavateľstvo Dr. Josef Raabe Slovakia, s. r. o., vstúpilo na trh v oblasti vzdelávania cudzích jazykov. V októbri 2016 uviedlo na trh portfólio jazykovej literatúry zo série ELI Readers. Spoločnosť RAABE priniesla aj známu značku cudzojazyčných samovzdelávacích materiálov PONS.

Prešovská univerzita v Prešove (Slovensko)

Prešovská univerzita patrí medzi najuznávanejšie a najvýznamnejšie univerzity v Slovenskej republike. Univerzita bola oficiálne zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. 1. januára 1997 rozdelením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tvorí ju 8 fakúlt, ktoré poskytujú množstvo akreditovaných študijných programov vo všetkých 3 stupňoch (bakalársky, magisterský a doktorský) vzdelávania, v dennej aj externej forme. Celkový počet študentov na univerzite je v súčasnosti 8 335 a zamestnáva 1 066 zamestnancov. Filozofická fakulta sa etablovala ako úspešná a rozvíjajúca sa inštitúcia s množstvom výskumných a vzdelávacích aktivít pre učiteľov a ako významná súčasť slovenskej a medzinárodnej komunity humanitného vzdelávania. Za šesťdesiat rokov svojej existencie pripravila fakulta generácie špecialistov, pedagógov, renomovaných vedcov, ale aj sociálnych pracovníkov. Mnohí z nich teraz pracujú ako špičkoví špecialisti na významných postoch doma aj v zahraničí. Od svojho založenia v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zaujíma Inštitút anglistiky a amerikanistiky významné postavenie v rámci slovenských a stredoeurópskych anglistických pracovísk. Tvoriví pracovníci inštitútu sa zaoberajú výskumom teoretickej a aplikovanej lingvistiky, sociolingvistiky, pragmalingvistiky, anglofónnej literatúry, translatológie, angloamerických štúdií a didaktiky anglického jazyka.

Masarykova univerzita v Brne (Česká republika)

Masarykova univerzita so sídlom v Brne je druhou najväčšou univerzitou v Českej republike. Tvorí ju deväť fakúlt s viac ako 200 katedrami, ústavmi a klinikami. V súčasnosti študuje na Masarykovej univerzite viac ako 32 000 študentov, ktorí študujú 600 rôznych odborov. Na univerzite pracuje takmer 2 200 akademických zamestnancov a 3 000 administrátorov. Je jednou z najdôležitejších pedagogických a výskumných inštitúcií v Českej republike a uznávanou stredoeurópskou univerzitou. Pedagogická fakulta bola založená na jeseň roku 1946 ako piata fakulta Masarykovej univerzity. Hlavným cieľom fakulty je zvyšovanie kvality života a vzdelávania v spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a v niektorých odboroch aj pre vyššie sekundárne vzdelávanie. Výskum a vývoj je prioritným cieľom odborných expertíz fakulty, ktoré zahŕňajú predovšetkým edukačné a pedagogické oblasti, najmä všeobecnú pedagogiku, odborovú didaktiku, špeciálne vzdelávanie, výcvik zdravia a životného štýlu, aspekty sociálnej patológie a multikultúrnu výchovu. Katedra anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte sa zameriava na poskytovanie vysoko kvalitného liberálneho vzdelávania pre budúcich učiteľov angličtiny. Dôraz sa rovnako kladie na rozvoj profesionálnych kompetencií a relevantných vedomostí z odborných a pedagogických predmetov, schopnosti ich aplikovať v rôznych prostrediach a prijať hodnoty nevyhnutné na formovanie aktívneho, zodpovedného a nezávislého člena spoločnosti.

Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani (Poľsko)

Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani je významnou akademickou inštitúciou vo Veľkopoľskom vojvodstve a patrí medzi najlepšie poľské univerzity. Jej reputácia vychádza z tradícií vysokoškolského vzdelávania v meste Poznaň, vedeckých výsledkoch akademických pracovníkov a vysokej úrovne univerzitných zariadení.

História vysokoškolského vzdelávania v Poznani siaha do 17. storočia: v roku 1611 kráľ Žigmund III Vasa udelil univerzitný status jezuitskému kolégiu v Poznani, ktoré pôsobilo do roku 1773. Po prvej svetovej vojne, v roku 1919, bola založená univerzita v Poznani. V roku 1955 sa na počesť jedného z najväčších poľských básnikov premenovala na Univerzitu Adama Mickiewicza.

V súčasnosti má Univerzita Adama Mickiewicza štatút výskumnej univerzity a pozostáva zo šiestich hlavných akademických inštitúcií – piatich výskumných škôl a doktorandskej školy. Zamestnáva takmer 3 000 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a počet študentov je viac ako 35 000. Univerzita poskytuje viac ako 200 akreditovaných študijných programov a 19 programov sa vyučuje v anglickom jazyku.

Newsletter