Ciele projektu

Naše úsilie sa sústredí na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude zahŕňať všetky tri výstupy projektov. Spolupráca medzi základnými školami, univerzitami a vydavateľstvom prispeje nielen k vysokej kvalite výstupov, ale tiež zabezpečí, aby cieľovým skupinám boli poskytnuté zdroje, ktoré sú vo veľkej miere testované a vyhodnocované, aby sa zabezpečila maximálna uplatniteľnosť, užitočnosť a potenciál ďalšieho využívania.

VÝSTUPY PROJEKTU

Počas 26-mesačnej existencie projektu LIRE budeme pracovať na týchto intelektuálnych výstupoch:

LIRE súbor materiálov pre učiteľov (O1)

Metodická príručka na výučbu EFL učiteľov (angličtina ako cudzí jazyk) pre učiteľov, ktorá sa zaoberá tým, ako zaviesť, uplatňovať a vyťažiť z metodiky rozšíreného čítania s cieľom zlepšiť jazykové kompetencie žiakov, ich komunikačné zručnosti, kritické myslenie a tvorivosť.

LIRE praktické výučbové workshopy pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním učiteľov (O2)

Vzdelávací program pre učiteľov, ktorý sa viac zameriava na didaktickú stránku uplatňovania rozšíreného čítania na hodinách a navrhuje celú stratégiu, ako vyškoliť učiteľov v implementácii ER (extenzívneho čítania), ako aj v meraní a hodnotení kompetencie, ktoré žiaci získali.

LIRE online Platforma (O3)

Otvorený vzdelávací zdroj, ktorý umožní, aby mohol tréning učiteľov a vzdelávacích inštitúcií prebiehať online a interaktívne. Poskytne tiež užitočné referenčné materiály pre trénerov a učiteľov ochotných rozšíriť svoje vedomosti o ER. Ďalšie nápady a podnety na aktivity, ktoré budú prebiehať na hodinách, budú zverejnené s metodickými pokynmi.

Jedno spoločné školenie nášho tímu sa uskutoční v Poľsku.

Newsletter