Partnerzy

Szkoła Podstawowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Sereď (Słowacja)


Szkoła Podstawowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Sereď jest szkołą na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, założoną w 2013 roku poprzez połączenie dwóch szkół podstawowych. Personal placówki składa się z 84 pracowników, w tym 58 nauczycieli i 26 pracowników niedydaktycznych. Liczba uczniów wynosi 560, w tym 60 uczniów klasy pierwszej oraz 63 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła koncentruje swoją uwagę na naukach ścisłych, sporcie oraz językach. Wysoka jakość procesów edukacyjnych współgra z harmonią, przyjazną atmosferą oraz nowoczesnym i komfortowo wyposażonym środowiskiem szkolnym. Nauczyciele są zaznajomieni z wykorzystaniem indywidualnego podejścia do ucznia oraz z nowoczesnymi technikami nauczania, zaś szkoła stale wspiera ich kadrę w doskonaleniu zawodowym. Szkoła od wielu lat stara się spełnić kryteria intensywnej edukacji językowej. Nauczanie języka obcego zaczęło również obejmować młodszych uczniów – j. angielski jest nauczany od pierwszej klasy. W szkole znajduje się pięć specjalistycznych pracowni językowych, m.in. laboratorium językowe oraz biblioteka szkolna wyposażona w materiały czytelnicze, zarówno w języku słowackim, jak i angielskim.

Szkoła Podstawowa Smíškova w Tišnov (Czechy)


Szkoła Podstawowa Smíškova w Tišnov jest szkołą, której edukacja odbywa się na poziomie podstawowym i gimnazjalnym z 2-3 klasami na każdym poziomie. Personel szkoły liczy 51 wykwalifikowanych nauczycieli. Do placówki uczęszcza 580 uczniów. Szkoła jest położona w spokojnej dzielnicy miasta Tišnov w Czechach. Placówka posiada prywatny ogród, 32 sale lekcyjne oraz dwie sale gimnastyczne. 16 klas jest wyposażonych w tablice interaktywne. Większość przestrzeni szkolnej jest dostosowana do potrzeb uczniów korzystających z wózków inwalidzkich. Wszytskie dzieci rozpoczynają naukę języka angielskiego w pierwszej klasie. Początkowo uczniowie mają jedną lekcję tygodniowo. W drugiej klasie są to dwie godziny w tygodniu, zaś w klasach III-V uczniowie mają trzy lekcje języka tygodniowo. Przed szóstą klasą uczniowie zdają egzamin z języka angielskiego oraz są dzieleni na dwie grupy językowe według wyników osiągniętych na egzaminie. Uczniowie, którzy uzyskali wyższe rezultaty i wykazują dalszą chęć nauki języka obcego mają jedną dodatkową lekcję od szóstej klasy wzwyż. Poza tradycyjnymi lekcjami uczniowie uczestniczą w wyjazdach do Anglii oraz w innych wydarzeniach.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w w Poznaniu (Polska)

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu jest szkołą w pięknym mieście Poznań w zachodniej części Polski, w połowie drogi między Warszawą a Berlinem. Szkoła znajduje się w spokojnej, zielonej części Poznania. Na terenie naszej placówki mamy piękny ogródek różany, duży plac zabaw oraz boisko. Każda sala wyposażona jest w tablicę interaktywną. W zeszłym roku świętowaliśmy 30. rocznicę istnienia Społecznej Dwójki.

Nauka w polskiej szkole podstawowej trwa osiem lat. W naszej placówce w jednym roczniku są 2, 3 lub 4 klasy, w zależności od naboru w danym roku. Do każdej klasy przyjmujemy 16-18 uczniów. Obecnie do szkoły uczęszcza 330 uczniów, którymi zajmuje się 60 wykwalifikowanych nauczycieli.

Angielski jest ważnym przedmiotem i dzieci zaczynają się uczyć tego języka już w pierwszej klasie, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. W klasie piątej liczba godzin zwiększa się do czterech, a od klasy szóstej uczniowie mają zajęcia z języka angielskiego każdego dnia. Już w klasie trzeciej dzielimy dzieci na dwie grupy w każdej klasie. Na koniec klasy piątej piszą test, który pozwala dokonać podziału na grupy. Uczniowie dzieleni są na pięć grup językowych w zależności od poziomu zaawansowania i, jak już wcześniej zostało wspomniane, lekcje odbywają się pięć razy w tygodniu. Jednym z większych projektów w naszej szkole w ramach języka angielskiego jest Festiwal Teatralny „Mini Drama Theatre Festival”, który odbywa się corocznie. Uczniowie przygotowują przedstawienia w oparciu o różne tematy, zmieniające się co roku. Projekt ten umożliwia uczniom praktyczne użycie języka angielskiego, ćwiczenie wymowy oraz poznawanie nowych słówek.

Dr Josef RAABE Slovensko, sp. z o.o. (Słowacja)


Wydawnictwo Dr Josef Raabe Slovensko, sp. z o.o. zostało założone w 1999 roku i jest częścią międzynarodowej grupy Klett. RAABE jest obecnie największym wydawnictwem edukacyjnym w Słowacji. Jego głównym celem jest poprawa jakości systemu edukacyjnego na Słowacji w dziedzinach takich, jak nauczanie, dydaktyka i przedsiębiorczość. Wizją wydawnictwa RAABE, publikującego książki, podręczniki i inne publikacje metodyczne, dzienniki oraz karty pracy, jest: „Sprawny dyrektor, zaangażowany nauczyciel i kompetentny uczeń“. Firma posiada szerokie doświadczenie w organizacji warsztatów, cenionych przez słowackie Ministerstwo Edukacji, konferencji oraz innych spotkań edukacyjnych dla nauczycieli. Wydawnictwo to współpracuje również z wieloma państwowymi instytucjami edukacyjnymi takimi, jak Centrum Dydaktyczno-Pedagogiczne, które specjalizuje się w szkoleniach podyplomowych dla nauczycieli. Współpracuje z pańswowym Instytutem Pedagogicznym, odpowiedzialnym za narodowe programy edukacyjne w słowackich szkołach. Od ponad 16 lat, wydawnictwo współpracuje z wieloma organizacjami edukacyjnymi z całej Europy. Od 2016 roku Wydawnictwo Dr Josef Raabe Slovensko, sp. z o.o weszło na rynek edukacyjny z ofertą podręczników/publikacji do nauki języków obcych. W pażdzierniku 2016 roku, wydało zbiór literatury językowej z serii ELI Readers. RAABE również wprowadziło znaną markę PONS zajmujacą się przygotowywaniem pomocy do samodzielnego uczenia się języków obcych.

Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)


Uniwesytet Preszowski jest jednym z najbardziej renomowanych i rozpoznawalnych uczelni w Republice Słowackiej. Oficjalnie Uniwersytet powstał 1 stycznia 1997 r. (akt założycielski nr 361/1996 Coll.) jako filia Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Uniwersytet Preszowski składa się z 8 wydziałów, które oferują wiele programów studiów na wszystkich 3 poziomach (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wydział Filozoficzny rozwinął się w jednostkę w pełni prowadzącą badania i kształcenie nauczycieli. Stał się znaczącą częścią słowackiej i międzynarodowej społeczności, zajmującej się naukami humanistycznymi. W ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia wydział wykształcił całe pokolenia specjalistów, nauczycieli, znanych naukowców, jak i pracowników socjalnych. Wielu z nich zajmuje wysokie szczeble zawodowe w kraju, jak i za granicą. Obecnie liczba studentów wynosi 8 335, a pracowników 1 066. Od czasu swego powstania w latach 60. XX w. Instytut Studiów Brytyjskich i Amerykańskich zajmuje ważną pozycję wśród ośrodków kształcenia j. angielskiego w samej Słowacji, jak i w Europie Centralnej. Pracownicy Instytutu prowadzą badania dotyczące lingwistyki teoretycznej i stosowanej, socjolongwistyki, pragmatyki, literatury anglojęzycznej, translatoryki, studiów anglo-amerykańskich i metodyki języka angielskiego.

Uniwersytet Masaryka w Brnie (Republika Czeska)


Uniwersytet Masaryka w Brnie jest drugim co do wielkości uniwesytetem w Republice Czeskiej. Obecnie składa się z 9 wydziałów, w tym z ponad 200 katedr, instytutów i klinik. Aktualnie studiuje w nim ponad 32 000 studentów na 600 różnych specjalnościach. W uczelni pracuje około 2 200 wykładowców akademickich i 3 000 pracowników administracji. Uniwersytet Masaryka jest jedną z najważniejszych uczelni dydaktycznych i badawczych w Republice Czeskiej i jest wysoko postrzegany wśród uczelni Europy Środkowej. Wydział Pedagogiczny został założony jesienią 1946 r. jako piąty wydział Uniwersytetu Masaryka. Głównym celem działalności Wydziału jest podniesienie jakości życia i wykształcenia społeczeństwa poprzez przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i kolejnych etapów kształcenia. Badania i rozwój są priorytetowymi obszarami działalności Wydziału, szczególnie jeśli chodzi o edukację wczesnoszkolną oraz o pedagogikę ogólną, metodyki, pedagogikę specjalną, pedagogikę zdrowia i zdrowego stylu życia, pedagogikę resocjalizacyjną i edukację wielokulturową. Celem działalności Katedry Języka i Literatury Angielskiej należącej do Wydziału Pedagogicznego jest zapewnienie przyszłym nauczycielom języka angielskiego wysokiej jakości edukacji ogólnej. Dotyczy to zarówno rozwijania kompetencji zawodowych, związanych z wiedzą przedmiotową i przygotowaniem pedagogicznym oraz umiejętnością zastosowania ich w odmiennych sytuacjach dydaktycznych, jak i z realizacją niezbędnych wartości w kształtowaniu aktywnych, odpowiedzialnych i niezależnych członków społeczeństwa.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest głównym ośrodkiem akademickim w Wielkopolsce i jednym z czołowych uniwersytetów w Polsce. Na renomę uniwersytetu wpływają przede wszystkim tradycja akademicka Poznania, osiągnięcia naukowe jego pracowników oraz doskonała baza lokalowa.

Tradycja uniwersytecka w Poznaniu sięga wieku siedemnastego: na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 r. Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Działało ono do roku 1773. Po pierwszej wojnie światowej, w roku 1919, powstał Uniwersytet Poznański. W roku 1955 przyjął on nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma status uczelni badawczej i składa się z sześciu głównych jednostek: pięciu szkół dziedzinowych oraz szkoły doktorskiej. Uczelnia zatrudnia prawie 3000 nauczycieli akademickich i naukowców, kształci się w niej ponad 35 tysięcy studentów. W jej ofercie jest ponad 200 specjalności, w tym 19 w języku angielskim.

Newsletter