Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní projekt LIRE (Language Interpretation through REading).

Cílem projektu je nakombinovat nejrůznější vyučovací metody, které posílí didaktickou výbavu učitelů, a pomoci tak změnit výuku cizích jazyků prostřednictvím extensivního čtení k prožívání senzačního dobrodružství.

LIRE Soubor materiálů pro učitele (O1)

Univerzitní partneři dokončili první verzi teoretické a praktické části příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele. Tato příručka bude sloužit jako metodický materiál k výuce cizího jazyka moderní a atraktivní formou prostřednictvím literárních textů. Teoretická část příručky osvětluje význam čtení ve výuce cizích jazyků, navrhuje, jak začlenit čtení do školních osnov, jak motivovat žáky ke čtení, a představuje čtenářské programy a jejich cíle.

Univerzity také dokončily první verzi praktické části příručky. Jedná se o soubory učebních plánů, pracovních listů a doplňujících aktivit ke dvanácti čítankám zjednodušené četby v anglickém jazyce. V příručce budou zahrnuty čítanky jazykové úrovně A1: In Search of Missing Friend, Sophie´s Dream, Granny Fixit and The Pirate, Pollyanna, Anne of Green Gables, PB3 and Coco the Clown; a čítanky jazykové úrovně A2: Egghead, The Jungle Book, Treasury Island, Harry and the Egyptian Tomb, Harry and the Electrical Problem, a Enjoy New York. Od září 2021 pilotují praktickou část příručky partnerské základní školy.

Na základě připomínek k teoretické části příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele, které poskytli učitelé základních škol v rámci interního hodnocení, revidují nyní univerzitní partneři teoretické kapitoly. Ve finální verzi příručky budou reflektovat cenné návrhy a komentáře a do prosince 2021 dokončí teoretickou část.

Mezinárodní setkání M2 v Bratislavě

Ve dnech 9. a 10. září 2021 se v Bratislavě uskutečnilo mezinárodní setkání M2. Setkání se zúčastnili všichni partneři projektu. Hlavním cílem setkání bylo zhodnocení první verze příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele (O1), plánování pilotáže praktické části příručky a diskuse o obsahu Praktického workshopu pro instituce zabývající se vzděláváním učitelů (O2). Účastníci detailně jednali o již hotových výstupech projektu.

Prvním bodem bylo zhodnocení teoretické části příručky, kterou přečetli učitelé základních škol a prezentovali své připomínky. Dalším bodem byla diskuse o praktických aspektech tvorby učebních materiálů k vybraným čítankám. Slovenští partneři prezentovali již připravenou pilotní verzi učebních materiálů k čítance Anne of Green Gables. Bylo odsouhlaseno, že struktura souboru učebních materiálů se bude mírně lišit podle potřeb národního vzdělávacího rámce každé zúčastněné země a poskytne prostor pro rozvoj autonomie učitelů. Účastníci setkání navrhli, aby se po pilotáži praktické části sebrala zpětná vazba nejen od učitelů, ale i od žáků. Univerzitní partneři proto připravili krátký a přehledný dotazník pro žáky.

Na setkání byl také prezentován intelektuální výstup O2 (Praktický workshop pro instituce zabývající se vzděláváním učitelů), jeho struktura, formát, rozsah, cíle, školící materiály, validace kurzu a profil absolventa. Partneři projednali předběžný obsah workshopu. Dohodli se, že workshop bude určený jak pro začínající učitele, tak pro učitele s praxí, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a kompetence v oblasti extenzivního a intenzivního čtení a chtějí si rozšířit obzory ve výuce angličtiny.

První verze Praktického workshopu pro instituce zabývající se vzděláváním učitelů LIRE (O2)

Univerzitní partneři ve spolupráci s nakladatelstvím Raabe pracují na vývoji Praktického workshopu pro instituce zabývající se vzděláváním učitelů LIRE. Workshop bude mít podobu interaktivního kurzu, bude nabízen online a umožní účastníkům aktivní zapojení při získávání poznatků o extenzivním čtení ve výuce jazyků.

Obsah kurzu bude rozdělen do tří částí. První část, kterou zpracovává tým z Univerzity Adama Mickiewicze, představí základní pojmy: extenzivní čtení, jeho výhody a limity, doporučení pro tvorbu čtenářských programů. K podpoře argumentů budou použity i výsledky odborného výzkumu. Tým z Masarykovy univerzity připraví druhou část kurzu, která představí základní aspekty implementace čtenářského programu: výběr vhodné četby, organizaci třídní knihovny, strategie čtení, vhodné k podpoře extenzivního čtení, monitorování žáků a hodnocení. Třetí modul kurzu připravuje tým z Prešovské univerzity. Zaměří se na propojení extenzivní četby s rozvojem jazykových dovedností. Představí také způsoby, jak využít extenzivní čtení v hodinách s CLIL výukou a jak rozvíjet čtenářské strategie u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý ze tří modulů kurzu bude ukončen sérií otázek, s jejichž pomocí si bude moci každý účastník ověřit zvládnutí probírané látky.

LIRE Soubor materiálů pro učitele: pilotáž praktické části

Jedna ze základních škol, ZŠ Jana Amose Komenského v Seredi, se podělila o své zkušenosti a průběžné výsledky pilotáže praktické části příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele. Pilotáže se účastnily 102 osoby, z toho bylo 60 mladších žáků, 37 starších žáků a pět učitelů.

Mladší žáci (žáci pátých ročníků) pracovali s čítankami Anne of Green Gables a PB3 and Coco the Clown. Starší žáci četli čítanku Harry and an Electrical Problem (žáci šestých ročníků) a čítanku Enjoy New York (žáci osmých ročníků). Většina žáků hodnotí práci s knihami jako motivující, zajímavou a v porovnání s tradičními hodinami anglického jazyka jako zábavnou. Čtení potichu se jim líbí. Oceňují, že si mohou vybrat místo, kde budou nerušeně číst. Čtení tak vnímají jako volnočasovou aktivitu, výběr místa ke čtení je motivuje číst.

Většina žáků ZŠ Jana Amose Komenského při práci na úkolech z pracovních listů preferuje práci ve dvojicích nebo skupinách. Žákům se líbí, když mohou sdílet své názory na jednání hlavních postav, diskutovat o tématech, které knihy předkládají a vyjádřit své pocity z četby. Starší žáci dobře zvládají aktivity, které kontrolují porozumění přečteného textu, dokážou je dokončit včas a s dobrými výsledky. Učitelé oceňují, že učební plány jsou dobře strukturované a navržené aktivity jsou vhodné pro žáky v tomto věku.

Učitelé Základní školy Smíškova v Tišnově realizují čtenářské dílny v hodinách anglického jazyka podle učebních plánů praktické části příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele od září 2021. Pracují se žáky čtvrtého, sedmého a devátého ročníku. Do projektu je zapojeno celkem pět učitelů a 79 žáků. Žáci pracují s čítankami Sophie’s Dream, Granny Fixit, In search of a missing friend, a Egghead.

 

Žáci mohli na pár dnů odložit učebnice, čtení a nový způsob výuky angličtiny je baví. Učitelé využívají přibližně 15 minut v hodině k tichému čtení. Během této doby učitelé také čtou a tím slouží jako vzor pro žáky. Kromě toho učitelé připravují i plán na vybudování školní knihovny.

Polská základní škola Społeczna Dwójka z Poznaně zahájila pilotáž s 51 žáky a pěti učiteli na začátku září 2021. Všichni žáci jsou v sedmém ročníku, pracují ale v pěti různých skupinách a na různých jazykových úrovních. Pracují s čítankami Pollyanna, Harry and the Egyptian Tomb, The Jungle Book a Treasure Island. Všem učitelům se práce s vybranými čítankami zjednodušené četby líbila. Žáky s nižší jazykovou úrovní čtení bavilo a učitelé doufají, že ve čtení budou pokračovat i po skončení projektu. Žákům s vyšší jazykovou úrovní poskytly čítanky příjemný a zajímavý způsob, jak zdokonalit své jazykové dovednosti ve čtení a mluveném projevu. Učitelé se těší na výsledky dotazníků, z nichž zjistí dopad čtenářského projektu na žáky.

Konference o výuce jazyků a LIRE

Partneři z Filozofické fakulty Prešovské univerzity představili projekt LIRE, jeho cíle a plánované výstupy na konferenci Současné výzvy ve výuce jazyků: Jak dál?, která se konala v Trnavě 5. – 7. října 2021 (https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2021/vyzvy-2021/vyzvy2021-program).

Konference se zúčastnili učitelé mateřských, základních a středních škol, jazykových škol a center, ředitelé škol, autoři a vydavatelé jazykových učebnic a další odborníci zabývající se jazykovým vzděláním. Protože cílem konference bylo vytvořit platformu pro sdílení nápadů, zkušeností, příkladů dobré praxe, ale i kritických postřehů k aktuálnímu dění v oblasti výuky jak mateřského jazyka, tak cizích jazyků na Slovensku i v zahraničí, byla zde i skvělá příležitost prezentovat projekt LIRE, který tyto cíle naplňuje.

Další aktivity

Nadcházející období bude bohaté na aktivity:

  • konec listopadu 2021 Zpětná vazba na pilotáž praktické části příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele (O1)
  • prosinec 2021 Vypracování první verze workshopu O2
  • od prosince 2021 Vypracování finální verze příručky LIRE Soubor materiálů pro učitele (O1)
  • od ledna 2022 Pilotáž workshopu O2 a školení vysokoškolských pedagogů, studentů učitelských programů a učitelů partnerských základních škol prostřednictvím metodických center
  • březen 2022 Společné setkání partnerů v Poznani

Zajímá vás, jak projekt pokračuje?

Více informací o projektu LIRE a jeho novinkách naleznete na našem oficiálním webu a facebookovém profilu:

„There are many little ways to enlarge your child’s world. Love of books is the best of all“.

Jackie Kennedy

(Retrieved November 10, 2021, https://www.brainyquote.com/quotes/jackie_kennedy_127001)