Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní projekt LIRE (Language Interpretation through REading).

Cílem projektu je nakombinovat nejrůznější vyučovací metody, které posílí didaktickou výbavu učitelů, a pomoci tak změnit výuku cizích jazyků prostřednictvím extensivního čtení k prožívání senzačního dobrodružství.

LIRE Soubor materiálů pro učitele

Univerzitní partneři projektu dokončili finální verzi teoretické a praktické části souboru materiálů pro učitele LIRE. Jak již bylo zmíněno v posledním newsletteru, tato příručka by měla sloužit jako hotové metodologické materiály, které mohou učitelé používat v hodinách angličtiny, aby podpořili učení se cizímu jazyku prostřednictvím literárních textů, a to moderním a atraktivním způsobem.

Praktická část byla vytvořena pro 12 textů zjednodušené četby, a to jsou na úrovni A1 následující knížky: In Search of Missing Friend, Sophie´s Dream, Granny Fixit and The Pirate, Pollyanna, Anne of Green Gables, PB3 and Coco the Clown, na úrovni A2 jsou to pak tyto knihy: Egghead, The Jungle Book, Treasury Island, Harry and the Egyptian Tomb, Harry and the Electrical Problem, and Enjoy New York. Příručka se skládá z několika výukových plánů, zásobníku aktivit a hotových pracovních listů. Všechny tyto materiály navrhly a vyhotovily univerzity. Během dokončovací fáze autoři brali v potaz připomínky a náměty učitelů ze zapojených základních škol, kteří pilotovali práci s příručkou.

Konečná pracovní verze LIRE Praktických výukových workshopů pro instituce, které se věnují vzdělávání učitelů

LIRE Praktický výukový workshop pro instituce, které se věnují vzdělávání učitelů byl dokončen a připraven k pilotování. Jedná se o interaktivní online workshop, jenž umožňuje aktivní účast a experimentální učení v oblasti extensivního čtení.

Obsah workshopu byl rozdělen do třech hlavních částí. První, zpracovaná týmem zástupců univerzity Adama Miczkiewicze, představuje základní pojmy jako je extenzivní čtení, jeho přínosy a limity a doporučení pro zařazení kompexních programů pro výuku čtení. Druhá část byla připravena lektory učitelství z Masarykovy Univerzity a zabývá se základními prvky, jež se promítají do organizace jakéhokoliv programu extensivního čtení, např.: výběr materialů, zřízení školní knihovny, čtenářské strategie používané ve výuce, pozorování a hodnocení. Třetí modul, zpracovaný výzkumníky Univerzity v Prešově, se zaměřuje na kombinaci extensivního čtení spolu s rozvojem jazykových dovedností a subsystémů. Tato oblast se také věnuje způsobům, jak může extensivní čtení podpořit metodu CLIL, a na rozvoj čtenářských strategií u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za každým výukovým oddílem následuje kvíz, jehož prostřednictvím si lze ověřit porozumění a míru ovládání studijních materiálů.

Jakmile byla připravena finální verze workshopu, pilotovalo ho celkem 16 učitelů základních škol, 17 lektorů učitelství a 98 vysokoškolských studentů. Všichni vyplnili evaluační dotazníky, které byly následně zpracovány univerzitními partnery. Takto jsme získali cennou zpětnou vazbu a posbírali jsme řadu dodatečných připomínek a poznámek, na jejichž základě bude workshop zrevidován a upraven. Většina komentářů měla pozitivní charakter. Komentáře, které byly negativního rázu, se zpravidla vztahovaly k technické stránce věci. Někteří učitelé základních škol si stěžovali na jazyk, který se jim jevil příliš akademický. Jiným se nelíbily příliš dlouhé a komplexní texty v powerpointových prezentacích. Na druhou stranu byly velmi ceněny úseky, které byly prakticky zaměřené a poskytovaly konkrétní tipy, jak pracovat s literárními texty ve výuce. Pozitivní zpětnou vazbu si také získaly rady, jak pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pilotování rovněž ukázalo, že ještě bude potřeba zapracovat na technické stránce testovacích kvízů.

Doufáme, že výstupy a výsledky projektu podpoří mezi učiteli práci s extenzivním čtením a budou sloužit jako praktický, pro uživatele přátelský nástroj pro aktivní využití. Jednou z příležitostí, jak představit projekt dalším učitelům, byla přednáška, jež se uskutečnila 2. května v knihovně Kroměřížska v České republice. Byla sem pozvána Pavla Buchtová a Lucie Podroužková, aby seznámily učitele místních škol s problematikou extensivního čtení. Workshop s názvem Čtení v angličtině jako nástroj udržitelného vzdělávání byl zaměřen na metody a programy extensivního čtení a zahrnul také koncepty, tipy a aktivity z LIRE souboru materiálů pro učitele.

Společné školení v Polsku

V týdnu od 14. do 18. března 2022 se v Poznani uskutečnilo společné školení pod záštitou Univerzity Adama Miczkiewicze a základní školy Społeczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda hr. Raczyńskiego nr 2 v Poznani. Setkání se navštívilo celkem 21 účastníků, kteří byli zastoupeni učiteli ze všech partnerských škol (15 účastníků), představiteli partnerských univerzit (5 účastníků) a jedním zástupcem nakladatelství Raabe. Program obsáhl školení, sdílení, síťování a v neposlední řadě také observace na partnerské škole.

Workshopy a přednášky se věnovaly motivaci žáků ke čtení, čtenářským metodám a strategiím ve třídě i mimo ni, způsobu postupného stavění a pokládání otázek k textu tak, aby byly podpořeny nižší i vyšší myšlenkové operace na základě Bloomovy taxonomie, zvládání poruch se čtením (dyslexie) a využití čtení k procvičení gramatiky.

Observace hodin, v nichž byla zařazena práce s knihou, proběhly napříč všemi ročníky na základní škole Społeczna Szkoła Podstawowa. Projektové partnery přijala ředitelka školy a školou provedla. Zároveň polští partneři nabídli svým českým a slovenským kolegům možnost učit v jejich šestých třídách, což bylo ochotně přijato a žáci si užili výuku s novými tvářemi.

Školení zprostředkovalo setkání všech projektových partnerů ze základních škol, kteří tak mohli sdílet své zkušenosti s používáním zjednodušené četby ve výuce a s pilotováním výukových plánů z příručky LIRE ve svých hodinách. Navzájem také pozorovali používané metody a praktiky a vyměňovali si své nápady a názory. Workshopy byly pojaty jako vedlejší product platformy LIRE a obsáhly jak teorii, tak praxi.

V závěru školení vznikla mezi projektovými partnery propojená, živá a inspirující komunita jako nejlepší garance udržitelnosti projektu.

Projektové setkání v Brně

Třetí nadnárodní setkání M3 se uskutečnilo v Brně, a to od 19. do 20. května 2022, přičemž hostitelskou organizací byla Masarykova univerzita. Zúčastnili se všichni zástupci projektových partnerů. Cílem setkání bylo posoudit dosavadní realizaci projektu a prodiskutovat zbývající fáze do úspěšného ukončení projektu. Další důležitou položkou na programu bylo plánování diseminace projektu, resp. diseminační konference LIRE, a projednání dalších kroků k udržitelnosti projektu.

Na setkání byly odsouhlaseny finální verze výstupů O1, O2, a O3, což zahrnovalo i revizi formální stránky výukových plánů ve výstupu O2 tak, aby měly jednotné a normované rozložení, a take přidání klíčů s řešením. Dále se probírala technická stránka výstupu O3, což vyplynulo z dotazníkového šetření, kdy komentáře a výhrady tohoto typu byly nejvíce zastoupeny. Projektoví partneři se také zabývali metodami, jak šířit výstupy a výsledky projektu LIRE. Jednou z cest bude sdílení na platformě E-twinning a EPALE. Kromě toho byl představen rámec, jak představit projekt na nadcházející diseminační konferenci LIRE v Senci na Slovensku.

Další kroky

Projektoví partneři představí výsledky projektu na diseminační konferenci LIRE (součástí mezinárodní konference Učitel není Google), jež se uskuteční 9. – 10. června 2022 v Senci na Slovensku. Eva Skočíková a Anna Lallouet povedou workshop, který představí práci se zjednodušenou četbou v hodinách angličtiny. Michaela Sepešiová, Paweł Scheffler, Pavla Buchtová a Miloš Blahút seznámí s projektem LIRE a doručí přednášku o přínosech čtení ve třídě i mimo ni. Všichni učitelé jsou srdečně zváni. Pro více informací klikněte zde:

O2 Praktické výukové workshopy LIRE pro instituce, které se věnují vzdělávání učitelů, byly pilotovány v únoru a v březnu 2022. Účastníci výcviku poskytli zpětnou vazbu k obsahu, výukovým strategiím a aktivitám, formátu, způsobu podání, struktuře a k dalším aspektům workshopu. Na základě této zpětné vazby bude tento výstup přiveden do finální podoby.

• O3 Online platforma LIRE byla navržena jako zdroj materiálů, které mohou být použity jako doplněk k praktickým workshopům nebo zvlášť jako oddělený interaktivní kurz. Platforma byla pilotována současně s praktickými výukovými workshopy. Získaná zpětná vazba poslouží k dokončení platformy v nadcházejících měsících.

• Teoretická část souboru materiálů LIRE pro učitele O1 bude přeložena z angličtiny do slovenštiny, češtiny a polštiny.

• Online webinář k projektu LIRE bude vysílán 21. června 2022 v 17 hod. Bude se věnovat významu extensivního čtení v angličtině a poskytne praktické příklady, jak lze používat zjednodušenou četbu při práci s různými věkovými skupinami ve škole i doma.

Zajímá Vás další postup a novinky?

Více informací o projektu LIRE a o tom, co se právě děje, naleznete na našich oficiálních stránkách a na facebookovém profilu: