Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na medzinárodnom projekte LIRE (Language Interpretation through REading).

Cieľom projektu je kombináciou rôznych foriem posilniť učiteľský odborný profil a pomôcť zmeniť výučbu cudzieho jazyka cez extenzívne čítanie na vzrušujúce dobrodružstvo pre učiacich sa.

LIRE Toolkit pre učiteľov (O1)

Univerzitní partneri dokončili prvý návrh teoretickej a praktickej časti LIRE Toolkitu pre učiteľov. Táto pomôcka by mala slúžiť ako metodický materiál, ktorý pomôže a prezentuje, ako učiť cudzí jazyk prostredníctvom literárnych textov moderným a pútavým spôsobom. Teoretická časť sa skladá z troch kapitol, ktoré sú rozdelené do niekoľkých tematických podkapitol. Predstavuje problematiku spojenú s významom čítania v TEFL, so začlenením čítania do učebných osnov, s motiváciou a implementáciou čitateľských programov do vyučovania anglického jazyka, s cieľmi, nástrojmi a vhodnými technikami.

Zároveň tímy ukončili prvý návrh praktickej časti pre dvanásť čítaniek (graded readers), a to úroveň A1: In Search of Missing Friend, Sophie´s Dream, Granny Fixit and The Pirate, Pollyanna, Anne of Green Gables, and PB3 and Coco the Clown, a A2 úrovne: Egghead, The Jungle Book, Treasury Island, Harry and the Egyptian Tomb, Harry and the Electrical Problem a Enjoy New York, pozostávajúci z niekoľkých učebných plánov, banky extra aktivít a pracovných listov. Základné školy od septembra 2021 pilotujú praktickú časť.

Na základe pripomienok učiteľov základných škôl k teoretickej časti, internému  hodnoteniu teoretickej časti súboru nástrojov LIRE pre učiteľov, teraz univerzitné tímy revidujú teoretické kapitoly. Predložené návrhy a komentáre premietnu a zapracujú do teoretickej časti, ktorá bude sfinalizovaná v decembri 2021.

Medzinárodné stretnutie M2 v Bratislave

Medzinárodné stretnutie M2 sa uskutočnilo na Slovensku v Bratislave 9. a 10. septembra 2021. Na tomto stretnutí boli prítomní zástupcovia všetkých partnerov. Primárnym cieľom bolo zhodnotiť postup a pokrok v časti O1, LIRE Toolkit pre učiteľov, naplánovať pilotnú verziu praktickej časti a prediskutovať obsah LIRE praktického workshopu pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov (O2). Účastníci venovali pozornosť všetkým doteraz pripraveným výstupom. V prvom rade diskutovali o teoretickej časti O1, ktorá prešla pilotovaním a hodnotením základnými školami; ďalej prezentovali praktické aspekty spojené s vybranými čítankami a napokon bola predstavená už pripravená pilotná verzia čítanky Anna zo zeleného domu (Anne of Green Gables). Partneri sa dohodli, že podrobná štruktúra praktickej časti sa bude mierne líšiť v závislosti od potrieb každého národného vzdelávacieho kontextu a poskytne priestor na rozvoj autonómie učiteľov. Taktiež sa dohodli, že bude vhodné získať spätnú väzbu od žiakov po pilotovaní praktickej časti. Univerzitné tímy preto pripravili pre žiakov krátky a jednoduchý dotazník.

Ďalším cieľom bolo prezentovať intelektuálny výstup O2, praktický workshop pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov. Partneri sa venovali jeho štruktúre, formátu, profilu potenciálneho koncového užívateľa, cieľom, forme testovania, materiálom, validácii či dĺžke jednotlivých modulov. Zároveň diskutovali o predbežnom obsahu praktického workshopu pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov a dohodli sa, že O2 bude pre začínajúcich učiteľov a učiteľov, ktorí si touto formou budú mať možnosť rozšíriť svoje znalosti o produktívnej kompetencii – čítaní a prehĺbia vedomosti v oblasti vyučovania anglického jazyka.

Prvá verzia praktického workshopu poskytovateľov vzdelávania učiteľov LIRE (O2)

Momentálne univerzitné tímy pracujú na vývoji praktického workshopu LIRE pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov (O2). Workshop bude online interaktívnym kurzom, ktorý umožní aktívne zapojenie a zážitkové učenie sa o možnostiach implementácie extenzívneho čítania. Obsah workshopu je rozdelený do troch hlavných častí. Prvá časť, pripravovaná tímom univerzity Adama Mickiewicza v Poľsku, predstavuje základné pojmy: čítanie, extenzívne čítanie, jeho výhody a nevýhody a všeobecné odporúčania na zostavenie čitateľských programov. Na zdôvodnenie uvedených bodov sa využijú výskumné dôkazy. Druhá časť, ktorú pripravujú špecialisti na výučbu jazykov z Masarykovej univerzity, pokrýva základné prvky, ktoré sú nevyhnutné na organizovanie čitateľského programu, a zahŕňa: výber materiálov, zriadenie triednej knižnice, stratégie čítania, ktoré sa majú použiť v triede, monitorovanie a hodnotenie. Tretí modul, ktorý spracúvajú výskumníci z Prešovskej univerzity, sa zameriava na spojenie extenzívneho čítania s rozvojom jazykových zručností a vybraných jazykových podsystémov. Zamerajú sa aj na spôsoby, akými môže čítanie podporiť CLIL, a na rozvoj čitateľských stratégií u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Po každej časti kurzu budú nasledovať rôzne otázky, prostredníctvom ktorých sa budú môcť frekventanti otestovať, či zvládli a pochopili uvedenú problematiku.

LIRE Toolkit pre učiteľov, praktická časť pilotovania

Jedna zo základných škôl, slovenská ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi, sa podelila o svoje skúsenosti a výsledky pilotovania praktickej časti LIRE Toolkitu pre učiteľov. Počet účastníkov na slovenskej základnej škole bol 102, z toho 60 žiakov mladšieho školského veku a 37 staršieho školského veku, a päť učiteľov.

Mladší žiaci (5. ročník) pracujú s čítankami Anne of Green Gables a PB3 a Coco the Clown. Starší čítali Harry and an Electrical Problem (6. ročník) a Enjoy New York (8. ročník). Väčšina žiakov považuje prácu s knihami za motivujúcu, zaujímavú a uspokojujúcu v porovnaní s tradičnými hodinami angličtiny. Žiaci ocenili formu tichého čítania (silent reading). Páčila sa im možnosť výberu miesta v čítanke a čítanie brali ako voľnočasovú aktivitu.

Individuálna možnosť výberu miesta v čítanke ich viac motivovala. Pri riešení triednej dynamiky väčšina žiakov uprednostňovala skupinovú prácu alebo prácu vo dvojiciach, predovšetkým pri práci v pracovných listoch. Keď hovoríme o rozvoji globálnych zručností, žiaci boli pripravení prezentovať svoj názor o hlavných postavách alebo vyjadriť svoje pocity. Starší žiaci preferovali aktivity s porozumením a dokázali ich dokončiť včas s priaznivými výsledkami. Učiteľky základnej školy J. A. Komenského vyjadrili názor, že plány hodín boli prijateľné a navrhované aktivity sú vhodné pre žiakov v tomto veku.

V septembri 2021 začali učitelia z českej základnej školy Smíškova v Tišnove realizovať na hodinách anglického jazyka čitateľské hodiny podľa Toolkitu pre učiteľov, ktorý vypracoval tím Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity. Pracovali so žiakmi 4., 7. a 9. ročníka. Do projektu je zapojených päť učiteľov a celkovo 79 žiakov. Žiaci čítali tieto čítanky: Sophie’s Dream, Granny Fixit, In search of a missing friend, Egghead.

Žiaci pozitívne prijali čítanie a nový spôsob učenia sa angličtiny. Učitelia zaraďujú DEAR čas na hodiny angličtiny a pravidelne venujú 15 minút tichému čítaniu. Samotní učitelia v tomto čase tiež čítajú a predstavujú nevyhnutné vzory. Okrem iného učitelia pripravujú aj plán budovania školskej knižnice.

Poľská základná škola Społeczna Dwójka z Poznane začala pilotovať začiatkom septembra praktickú časť s 51 žiakmi a 5 učiteľmi. Všetci žiaci navštevujú 7. ročník, ale pracujú v 5 rôznych skupinách na rôznych úrovniach. Výber čítaniek poľskými žiakmi padol na knihy Pollyanna, Harry and the Egyptian Tomb, The Jungle Book a Treasure Island. Všetkým učiteľom sa práca s vybranými čítankami páčila. Žiakom na nižších stupňoch sa čítanie veľmi zapáčilo a učitelia dúfajú, že v čítaní budú pokračovať aj po skončení projektu. Žiakom vo vyšších ročníkov poskytli čítanky novú a zaujímavú formu zdokonaľovania sa v čítaní a rozprávaní. Učitelia s napätím očakávajú výsledky žiackych dotazníkov a veria, že hodnotenia budú len pozitívne.

Konferencia o jazykoch a LIRE

Zástupcovia Prešovskej univerzity z Filozofickej fakulty predstavili projekt a jeho výstupy počas konferencie Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? v Trnave v dňoch 5. – 7. októbra 2021 (pozri https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2021/vyzvy-2021/vyzvy2021-program).

Na konferencii sa zúčastnili učitelia materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, manažéri škôl, autori a vydavatelia učebníc a ďalší odborníci zaoberajúci sa jazykovým vzdelávaním. Cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy na výmenu nápadov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických postrehov k aktuálnemu vývoju v oblasti výučby materinského jazyka a vzdelávania cudzích jazykov na Slovensku a v zahraničí. Zástupkyne IAA preto považovali túto konferenciu za vynikajúcu príležitosť predstaviť projekt.

A čo ďalšie aktivity

 Nasledujúce obdobie bude plné aktivít:

  • koniec 11/2021 spätná väzba z pilotovania praktickej časti LIRE Toolkit pre učiteľov (O1)
  • 12/2021 vývoj 1. verzie praktického workshopu LIRE (O2)
  • od 12/2021 vývoj finálnej verzie LIRE Toolkit pre učiteľov (O1)
  • od 01/2022 pilotáž O2 a školenie vysokoškolských kolegov a študentov učiteľských programov, učiteľov prostredníctvom metodických centier a učiteľov z partnerských základných škôl
  • 03/2022 spoločné stretnutie partnerov v Poznani (Poľsko)

Kde nás môžete nájsť?

Viac informácií o projekte LIRE a o tom, čo sa v súčasnosti deje, nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a na našom facebookovom profile:

„Existuje veľa drobných spôsobov, ako rozšíriť svet vášho dieťaťa.Láska ku knihám je najlepším zo všetkých.“
Jackie Kennedy

(stiahnuté 10. novembra 2021, https://www.brainyquote.com/quotes/jackie_kennedy_127001)