Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní projekt LIRE (Language Interpretation through REading).

Cílem projektu je nakombinovat nejrůznější vyučovací metody, které posílí didaktickou výbavu učitelů, a pomoci tak změnit výuku cizích jazyků prostřednictvím extensivního čtení k prožívání senzačního dobrodružství.

Výzkumy dokazují, že žáci, kteří hodně čtou, jsou nejen lepšími čtenáři, ale mají také lepší písemný projev, zdokonalují si svoje jazykové znalosti a rozšiřují si slovní zásobu. Projekt LIRE vybaví učitele angličtiny komplexními metodami a nástroji k podpoře a pozvednutí jejich učitelské praxe.

 Co jsme už na projektu udělali?

Na konci roku 2020 provedly partnerské školy ze Slovenska, Česka a Polska dotazníkový průzkum mezi žáky a učiteli, aby zhodnotili úroveň jejich znalostí a dovedností v oblasti čtení v angličtině. Na základě výsledků připravili univerzity ze Slovenska, Česka a Polska spolu s nakladatelstvím Raabe koncepci (formát, strukturu a tematické oblasti) duševního výstupu (O1) LIRE soubor materiálů pro učitele – metodická příručka pro výuku anglického jazyka. Uvedení partneři pracovali na první verzi metodického průvodce pro učitele od ledna 2021. Vzniklá verze bude ostatním projektovým partnerům představena na druhém nadnárodním setkání na Slovensku.

Více podrobností o dotazníkovém šetření

  • Dotazník byl proveden mezi 97 žáky a pěti učiteli na základní škole v Seredi, 95 žáky a pěti učiteli základní školy Tišnov a 47 žáky a pěti učiteli na základní škole v Polsku.
  • Odpovědi učitelů dokládají, že méně než 50 % dotázaných používají zjednodušenou četbu při práci se svými žáky. Zjednodušená četba je výborný způsob, jak rozšířit slovní zásobu žáků, zlepšit výslovnost a celkovou čtenářskou gramotnost a motivovat žáky učit se cizímu jazyku.
  • Co se týká preferovaných literárních žánrů, výsledky byly následovné: mladší žáci by upřednostnili knihy o zvířatech a hned po nich dobrodružné příběhy, většina starších žáků by ke čtení volila dobrodružné knížky, knihy o zvířatech, příběhy o lásce, příběhy pro teenagery a krimi příběhy.

Více o první verzi výstupu LIRE soubor materiálů pro učitele – metodická příručka pro výuku anglického jazyka

Příručka bude rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické.

Témata zahrnutá do teoretické části budou pokrývat tyto oblasti:

  • Důležitost čtení při výuce angličtiny jako cizího jazyka (Co obnáší čtení ve výuce angličtiny jako cizího jazyka)
  • Rozvoj autonomie a kritického myšlení
  • Začleňování čtení do učebních (tematických) plánů a motivace ke čtení
  • Metody, nástroje a techniky při výuce čtení
  • Struktura vyučovací hodiny zaměřené na čtení

 Metodická (praktická) část se bude zaměřovat na to, jak pracovat s vybranými knihami (těch je zatím 12) úrovně A1 a A2 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Různorodé učební plány, aktivity a předpřipravené materiály budou určeny k použití při práci se žáky pro učitele prvního i druhého stupně. Příručka bude také obsahovat řadu doporučení na propojení výuky s metodou CLIL a  rady pro rozvoj kritického myšlení prostřednictvím čtení. Kromě toho zde učitelé naleznou nápomocné náměty, jak při výuce aktivizovat žáky se speciálními potřebami.

K projektu se připojili noví partneři

 V projektu LIRE došlo ke změně – byli nahrazeni dva projektoví partneři z Polska. Původní partneři polská univerzita a základní škola z Lodže od projektu odstoupili a byli nahrazeni univerzitou a základní školou z Poznaně. Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, přední akademická instituce z Velkopolského vojvodství, která je zároveň jednou z nejlepších univerzit v Polsku, se připojila 1. února 2021. Základní škola z Poznaně, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2, Poznań, která se zaměřuje na práci se žáky se speciálními potřebami v učení, přistoupila k projektu 1. března 2021 místo původní základní školy Szkoła Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 111, která měla stejné zaměření. Těšíme se na další spolupráci.

 Na čem budeme pracovat dále?

V nadcházejícím období se budeme připravovat ke druhému nadnárodnímu projektovému setkání, které se uskuteční září v Bratislavě nebo virtuálně prostřednictvím programu ZOOM, a to v závislosti na aktuální pandemické situaci. Univerzitní partneři na této schůzce představí  všem ostatním partnerům první verzi vytvořené metodické příručky pro učitele LIRE soubor materiálů pro učitele – metodická příručka pro výuku anglického jazyka (O1). Dále budeme diskutovat a připravovat plán pilotování na základních školách a projektoví partneři se tak budou domlouvat na vytváření druhého duševního výstupu, a to školení pro učitele s názvem LIRE praktické výukové workshopy pro instituce, které se věnují vzdělávání učitelů (O2). V měsíci srpnu budou partnerské školy z každé země hodnotit metodické materiály a na základě jejich návrhů a připomínek bude vyhotovena finální verze prvního duševního výstupu.

 Kde nás najdete?

Více informací o projektu LIRE a o tom, co se právě děje, naleznete na oficiálních stránkách projektu a na našem profilu na Facebooku.

A na závěr jak řekla Maya Angelou: „Jakákoliv kniha, která pomůže dítěti vytvořit si návyk ke čtení, aby se čtení stalo jednou z jeho hlubokých a přetrvávajících potřeb, je dobrá kniha.“

(Retrieved April 14, 2021, https://www.goodreads.com/quotes/35684-any-book-that-helps-a-child-to-form-a-habit)