Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, v Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na medzinárodnom projekte LIRE (Language Interpretation through REading).

Cieľom projektu je kombináciou rôznych metód posilniť učiteľský odborný profil a pomôcť zmeniť výučbu cudzieho jazyka cez extenzívne čítanie na vzrušujúce dobrodružstvo pre študentov.

Prieskum ukázal, že študenti, ktorí veľa čítajú, sa stávajú lepšími čitateľmi, majú lepšiu kvalitu písomného prejavu, zlepšujú si svoje jazykové zručnosti a obohacujú svoju slovnú zásobu. Projekt LIRE poskytuje učiteľom komplexné metódy a nástroje na podporu a zlepšenie ich vyučujúcich postupov.

 Čo sme zatiaľ v projekte urobili?

Na konci roka 2020 partnerské školy na Slovensku, v Čechách a Poľsku vykonali dotazníkový prieskum medzi študentmi a učiteľmi v školách, aby posúdili úroveň ich vedomostí a zručností týkajúcich sa čítania v anglickom jazyku. Na základe výsledkov prieskumu univerzity na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a vydavateľstvo Raabe pripravili návrh (formát, štruktúru a tematické oblasti) prvého intelektuálneho výstupu (O1) – metodickej príručky LIRE súboru materiálov pre učiteľov. Od januára 2021 pracujú na prvej verzii metodickej príručky pre učiteľov anglického jazyka. Táto verzia bude prezentovaná ostatným partnerom projektu na 2. nadnárodnom stretnutí na Slovensku.

Viac podrobností o dotazníkovom prieskume

  • Prieskum bol vykonaný medzi 97 študentmi a 5 učiteľmi na slovenskej základnej škole v Seredi, 95 študentmi a 5 učiteľmi na základnej škole v Tišnove a 47 študentmi a 5 učiteľmi na základnej škole v Poľsku.
  • Odpovede učiteľov ukázali, že menej ako 50 % z nich používalo úrovňové čítanky pri práci so svojimi študentmi. Práca s úrovňovými čítankami je výborný spôsob, ako zlepšiť slovnú zásobu, výslovnosť, čitateľské zručnosti žiakov a motivovať ich k učeniu sa anglického jazyka.
  • Pokiaľ ide o preferované typy kníh, výsledky bolo nasledovné: mladší študenti by uprednostnili príbehy o zvieratách, po ktorých by tesne nasledovali dobrodružné príbehy, väčšina starších študentov by si zvolila na čítanie dobrodružné príbehy, následne za nimi skončili príbehy o zvieratách, ľúbostné príbehy, príbehy pre tínedžerov a krimi príbehy.

Viac podrobností o prvej verzii metodickej príručky LIRE súboru materiálov pre učiteľov

Súbor materiálov bude rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Témy teoretickej časti sa budú týkať nielen týchto oblastí:

  • význam čítania v TEFL (čo je čítanie v TEFL),
  • rozvíjanie autonómie a kritického myslenia,
  • začlenenie čítania do učebných osnov a motivácia,
  • metódy, nástroje a techniky pri čítaní,
  • štruktúra hodín orientovaných na čítanie.

 Metodologická časť sa zameria na to, ako pracovať s vybranými knihami (nateraz 12) z úrovní A1 a A2 (CEFR). Pre učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania budú pripravené variabilné plány hodín, aktivity a pracovné materiály, ktoré využijú na prácu so študentmi. Bude pripravených veľa návrhov na prepojenie CLIL a rozvoja kritického myslenia s čítaním. Okrem toho učitelia nájdu aj užitočné nápady, ako motivovať k práci žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Do projektu sa zapojili noví partneri

Čo plánujeme v projekte ďalej?

V nasledujúcom období sa pripravujeme na 2. nadnárodné stretnutie, ktoré sa bude konať v septembri v Bratislave alebo v online priestore cez platformu ZOOM, v závislosti od situácie s ochorením COVID. Na stretnutí partneri z univerzít predstavia všetkým partnerom prvú verziu vytvorenej metodickej príručky pre učiteľov LIRE súboru materiálov pre učiteľov (O1). Bude sa pripravovať a diskutovať o pláne pilotovania na základných školách. Partneri sa dohodnú na vývoji 2. intelektuálneho výstupu – LIRE praktické výučbové workshop pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním (O2). Počas jesene 2021 budú partnerské školy v jednotlivých krajinách testovať a hodnotiť metodické materiály v praxi. Na základe ich návrhov a komentárov pripravíme finálnu verziu 1. intelektuálneho výstupu (O1).

 Kde nás môžete nájsť?

Viac informácií o projekte LIRE a o tom, čo sa v súčasnosti deje, nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a na našom facebookovom profile:

A ako hovorí Maya Angelou: „Akákoľvek kniha, ktorá pomáha dieťaťu vytvárať si zvyk čítať, urobiť čítanie jedným z jeho hlbokých a pretrvávajúcich potrieb, je pre neho dobrá.“

(Retrieved April 14, 2021, https://www.goodreads.com/quotes/35684-any-book-that-helps-a-child-to-form-a-habit)