Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na medzinárodnom projekte LIRE (Language Interpretation through REading).

Cieľom projektu je kombináciou rôznych foriem posilniť učiteľský odborný profil a pomôcť zmeniť výučbu cudzieho jazyka cez extenzívne čítanie na vzrušujúce dobrodružstvo pre učiacich sa.

LIRE Toolkit pre učiteľov

Partneri z univerzít dokončili finálnu verziu teoretickej a praktickej časti LIRE Toolkit pre učiteľov (O1). Ako bolo uvedené v poslednom newslettri, táto pomôcka bude slúžiť ako hotový metodický materiál, ktorý môžu učitelia využívať na hodinách anglického jazyka, aby pomohli svojim žiakom učiť sa cudzí jazyk prostredníctvom literárnych textov moderným a príťažlivým spôsobom.

Praktická časť bola vytvorená pre 12 konkrétnych zjednodušených čítaniek, pre úroveň A1: In Search of Missing Friend, Sophie´s Dream, Granny Fixit and The Pirate, Pollyanna, Anne of Green Gables, PB3 and Coco the Clown a úroveň A2: Egghead, The Jungle Book, Treasury Island, Harry and the Egyptian Tomb, Harry and the Electrical Problem, and Enjoy New York. Praktická časť každej zjednodušenej čítanky obsahuje plány vyučovacích hodín, pracovné listy a súbor extra aktivít, ktoré navrhli a vytvorili partneri z univerzít. Počas záverečnej fázy reagovali na pripomienky učiteľov z partnerských základných škôl, ktorí Toolkit pre učiteľov overovali.

Záverečný návrh praktického workshopu LIRE

Praktický workshop pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov (O2) bol ukončený a je pripravený na overovanie. Workshop je online interaktívny tréningový kurz, ktorý učiteľom umožňuje aktívne sa zapojiť do zážitkového učenia prostredníctvom rozširujúceho čítania.

Obsah workshopu je rozdelený do troch hlavných častí. Prvá časť, ktorú vytvoril tím Univerzity Adama Mickiewicza, predstavuje základné pojmy: rozšírené (extenzívne) čítanie, jeho výhody, obmedzenia a všeobecné odporúčania na vytvorenie komplexných programov čítania. Druhá časť bola pripravená školiteľmi z Masarykovej univerzity. Zaoberá sa základnými prvkami a zahŕňa organizovanie akéhokoľvek programu rozširujúceho čítania: výber materiálu na čítanie, vytvorenie triednej knižnice, stratégie čítania, monitorovanie a hodnotenie. Tretí modul, ktorý navrhli odborníci z Prešovskej univerzity, sa zameriava na kombináciu rozšíreného čítania s rozvíjaním jazykových zručností a subsystémov. Táto časť sa tiež zameriava na spôsoby, akými môže rozšírené čítanie podporiť CLIL a rozvoj stratégií čítania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Po každej časti kurzu nasleduje krátky test, prostredníctvom ktorého je možné otestovať si zvládnutie študijného materiálu.

Po ukončení workshop overovalo 16 učiteľov základných škôl, 17 školiteľov a 98 vysokoškolákov, ktorí vyplnili dotazníky. Údaje z vyplnených dotazníkov spracovali partneri z univerzít. Výsledky dotazníkov poskytli užitočnú spätnú väzbu – zozbieralo sa veľa komentárov a otázok. Na ich základe sa bude workshop ďalej upravovať a editovať. Väčšina hodnotení mala pozitívny charakter, negatívne hodnotenia sa týkali rôznych technických problémov. Niektorí učitelia základných škôl sa tiež sťažovali na úroveň anglického jazyka, ktorý sa im zdal príliš akademický, iným sa nepáčil príliš dlhý text v prezentáciách. Na druhej strane vysoko hodnotili prakticky orientované časti poskytujúce konkrétne príklady práce s literárnymi textami rovnako ako rady, ako pracovať so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Overovanie tiež ukázalo, že bude potrebné popracovať na technickej stránke pripravovaných testov.

Dúfame, že výstupy projektu podporia rozšírené čítanie medzi učiteľmi a vytvoria praktický a užívateľsky príjemný nástroj na ich aktívne používanie.

Jedna z príležitostí propagovať projekt učiteľom sa konala 2. mája 2022 v krajskej knižnici v Kroměříži v Českej republike, na ktorú boli pozvané Pavla Buchtová a Lucie Podroužková, aby sa porozprávali s učiteľmi miestnych škôl. Seminár s názvom Čítanie v anglickom jazyku ako nástroj pre trvalo udržateľné vzdelávanie sa zameral na programy a metódy rozšíreného čítania a zahŕňal koncepty, tipy a aktivity z Toolkit a platformy LIRE .

Spoločné školenie partnerov v Poľsku

V týždni od 14. do 18. marca 2022 sa konalo spoločné školenie partnerov v poľskom meste Poznaň pod záštitou Univerzity Adama Mickiewicza a základnej poľskej školy Społeczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda hr. Raczyńskiego nr 2. Raczyńskiego. Na stretnutí sa zúčastnilo 21 účastníkov, medzi ktorými bolo 15 učiteľov všetkých partnerských základných škôl, 5 zástupcov z partnerských univerzít a 1 zástupca z vydavateľstva Dr. Josef Raabe. Stretnutie pozostávalo z tréningovej časti, výmeny skúseností, nadväzovania kontaktov a v neposlednom rade z pozorovaní vyučovacích hodín v poľskej partnerskej škole.

Workshopy a prednášky sa venovali problematike motivácie žiakov k čítaniu, metódam a stratégiám čítania v triede aj mimo nej, zoradeniu čitateľských otázok podľa schopnosti myslenia na nižšej a vyššej úrovni na základe Bloomovej taxonómie, zvládnutiu dyslexie v súvislosti s rozvojom čítania a využitiu čítania pri precvičovaní gramatiky.

Pozorovania na hodinách, na ktorých sa pracovalo so zjednodušenými čítankami, sa konali v rôznych ročníkoch školy Społeczna Szkoła Podstawowa. Pani riaditeľka srdečne privítala všetkých partnerov a previedla ich po škole. Na základe spontánneho návrhu poľských vyučujúcich, na ktorý partneri promptne zareagovali, si českí a slovenskí kolegovia pripravili a odučili vyučovaciu hodinu v dvoch triedach 6. ročníka.

Spoločné stretnutie zblížilo partnerov všetkých základných škôl, ktorí si vymenili skúsenosti týkajúce sa práce so zjednodušenými čítankami a overovania plánov hodín v triedach, s ktorými pracovali. Pozorovali vyučovanie postupy svojich kolegov a vymieňali si svoje odborné znalosti. Workshopy boli koncipované ako pokračovanie platformy LIRE a zahŕňali teoretické poznatky, ako aj praktické aktivity.

Na konci školenia vytvorili partneri projektu LIRE súdržnú, živú a inšpiratívnu komunitu, ktorá je zárukou ďalšieho pokračovania projektu.

Projektové stretnutie v Brne

3. medzinárodné stretnutie partnerov sa konalo v Brne v Českej republike, v termíne od 19. do 20. mája 2022 pod záštitou Masarykovej univerzity. Prítomní boli zástupcovia všetkých partnerov projektu. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšiu realizáciu projektu a prediskutovať etapy, ktoré zostávajú do úspešného ukončenia projektu. Ďalším dôležitým bodom stretnutia bolo plánovanie šírenia výsledkov projektu, medzi ktoré patrí aj záverečná konferencia projektu LIRE, ako aj diskusia o ďalších krokoch vývoja projektu.

Na stretnutí sa dohodli finálne verzie výstupov O1, O2 a O3, ktoré zahŕňajú formálne úpravy plánov hodín výstupu O2, tak aby mali jednotné a štandardizované usporiadanie a kľúč so správnymi riešeniami. Technické záležitosti výstupu O3 boli riešené na základe dotazníkového prieskumu a obsahovali najvyšší počet pripomienok a výhrad k LIRE platforme. Partneri sa tiež zaoberali návrhmi metód šírenia výstupov projektu LIRE, pričom jedným z nich bola E-twinning a EPALE platforma a pripravili koncept prezentácie projektu na blížiacej sa záverečnej konferencii o šírení projektu LIRE v Senci na Slovensku.

Ďalšie kroky

• Projektoví partneri odprezentujú výstupy projektu na LIRE diseminančnej konferencii (súčasť konferencie Učiteľ nie je Google), ktorá sa uskutoční 9. – 10. júna v Senci na Slovensku. Eva Skočíková and Anna Lallouet budú viesť workshopy zamerané na prácu so zjednodušenými čítankami pri výučbe anglického jazyka. Michaela Sepešiová, Paweł Scheffler, Pavla Buchtová a Miloš Blahút predstavia projekt LIRE a podajú informácie o výhodách čítania v triedach a mimo nej. Všetci učitelia sú srdečne vítaní. Pre viac informácií kliknite sem.

O2 LIRE výstup – Praktický workshop pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov bol overovaný vo februári a v marci 2022. Účastníci školenia poskytli spätnú väzbu, ktorá sa týkala obsahu, vyučovacích stratégií, aktivít, štruktúry, prezentácií a ostatných aspektov workshopu. Na základe týchto komentárov bude vytvorená finálna verzia výstupu O2 LIRE Praktický workshop pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov.

O3 LIRE Online platforma bola navrhnutá ako zdroj materiálov, ktoré môžu byť použité ako doplnok k praktickým workshopom alebo ako samostatný interaktívny kurz. Táto platforma bola overovaná spolu s praktickým workshopom, spätná väzba bola zosumarizovaná a jej obsah bude dokončený v nasledujúcich mesiacoch.

• Teoretická časť Toolkit LIRE O1 bude preložená z angličtiny do slovenského, českého a poľského jazyka.

Online WEBINAR o projekte LIRE bude odvysielaný 21. júna 2022 o 17.00 hod. Bude hovoriť o dôležitosti rozšíreného čítania v anglickom jazyku a poskytne praktické príklady, ako pracovať so zjednodušenými čítankami so žiakmi a študentmi rôznych vekových skupín v škole, ako aj doma.

Kde nás môžete nájsť?

Viac informácií o projekte LIRE a o tom, čo sa práve deje, sa dozviete na našej oficiálnej webovej stránke a na našom facebookovom profile.