Od września 2020 r. szkoła podstawowa im. Jana Amosa Komenskiego w Sereď we współpracy z trzema uniwersytetami o międzynarodowej renomie na Słowacji, w Czechach i Polsce, szkołami podstawowymi w Czechach, Polsce oraz renomowanym wydawnictwem na Słowacji rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu LIRE (Language Interpretation through Reading).

Projekt ma na celu połączenie ze sobą różnych metod nauczania, by móc wesprzeć nauczanie języka angielskiego i przekształcić czytanie w języku obcym w niesamowitą przygodę.

Zestaw narzędzi dydaktycznych LIRE dla nauczycieli (O1)

Partnerzy uniwersyteccy zakonczyli pierwszą wersję części teoretycznej i praktycznej LIRE Toolkit for Teachers. W poprzednim newsleterze zaprezentowaliśmy, że ten zestaw powinien służyć jako gotowe materiały metodologiczne, których nauczciel możę użyć w czasie lekcji języka angielskiego, by wspomóc swoich uczniów w nauce języka obcego poprzez tekst literacki w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Część praktyczna stworzona została do dwunastu następującyh uproszczonych książeczek (tzw. Graded readers), poziom A1: In search of Missing friend, Sophie’s dream, Granny Fixitand the Pirate, Polyanna, Anne of Green Gables, PB3 and coco the Clown, A2: Egghead, The Jungle Book, Treasury Island, Harry and the Egyptian Tomb, Harry and the Electrical Problem oraz Enjoy New York. Znajduje się tam kilka planów lekcji, zestawy dodatkowych ćwiczeń oraz gotowe materiały do kopiowania. Wszystkie te materiały zostały przygotowane przez uniwersytety. Podczas ostatniego etapu pracownicy uniwersytetów wzięli pod uwagę spostrzeżenia nauczycieli szkół podstawowych, którzy pilotowali te zestawy w swoich szkołach.

Ostateczna wersja LIRE Praktycznego Warsztatu dla Organizatorów Szkolenia Nauczycieli

LIRE Praktyczny Warsztat dla Organizatorów Szkolenia Nauczycieli został zakończony i przygotowany do pilotażu. Jest to interaktywny kurs internetowy, który pozwala na aktywne zaangażowanie i empiryczną naukę poprzez ekstensywne czytanie.

Treść warsztatów została podzielona na trzy główne komponenty. Pierwszy komponent, opracowywany przez zespół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wprowadza podstawowe pojęcia: czytanie ekstensywne, jego zalety i ograniczenia oraz ogólne zalecenia tworzenia programów czytania ekstensywnego. W celu uzasadnienia przedstawionych treści zostaną wykorzystane dowody z badań. Druga część, którą dostarczą specjaliści od nauczania języków z Uniwersytetu Masaryka, obejmuje podstawowe elementy każdyego programu czytania ekstensywnego: dobór materiałów, stworzenie biblioteki klasowej, strategie czytania do zastosowania w klasie, monitorowanie i ocenianie. Trzeci moduł, zaprojektowany przez naukowców z Uniwersytetu w Preszowie, skupia się na połączeniu czytania ekstensywnego z rozwijaniem umiejętności językowych i podsystemów języka. W module znajdzie się również omówienie sposobów, za pomocą których czytanie ekstensywne może wspierać CLIL oraz na omówienie strategii czytania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po każdym module jest test, dzięki któremu można sprawdzić czy materiał danego działu został opanowany.

Po zakończeniu prac nad warsztatem, został on pilotowany przez 16 nauczycieli w szkołach, 17 nauczycieli trenerów oraz 98 studentów. Wszyscy wypełnili ankiety i pozyskane dane zostały przeanalizowane przez naszych partnerów uniwersyteckich. Otrzymaliśmy bardzo przydatne opinie i zebraliśmy dużo komentarzy i notatek. Na ich podstawie warsztaty będą ponownie poprawione i zredagowane. Większość tych komentarzy była pozytywna, zaś głosy krytyczne dotyczyły różnych problemów technicznych. Niektórzy nauczyciele w szkołach podstawowych wspominało, że poziom języka jest zbyt akademicki, dla niektórych nie podobało się, że warsztat był zbyt długi i że pojawiały się zawiłe teksty w prezentacjach Power Point. Z drugiej jednak strony części praktyczne, które zawierały konkretne wskazówki jak pracować z tekstem literackim były bardzo docenione, jak również punkty z radami jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Pilotaż wskazał, że jeszcze jest dużo pracy ze strony technicznej jeśli chodzi o testy.

Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie promować ekstensywne czytanie wśród nauczycieli i będzie praktycznym oraz przyjaznym w użytkowaniu narzędziem do aktywnego użycia. Jedną z okazji, żeby zaprezentować projekt nauczycielom było spotkanie 2 maja 2022r. w Czechach w Bibliotece Ziemi Morawskiej, gdzie Pavla Buchtová i Lucie Poroužková zostały zaproszone, by porozmawiać z nauczycielami z lokalnych szkół. Warsztat „ Czytanie w języku angielskim jako środek zrównoważonej edukacji” skupiał się na programach i metodach ekstensywnego czytania, w którym pojawiły się pojęcia, wskazówki i ćwiczenia z LIRE zestaw narzędzi dydaktycznych oraz naszej platformy.

Szkolenie Joint Staff w Polsce

Od 14 do 18 marca odbyło się wspólne szkolenie Joint Staff wszystkich partnerów pod przewodnictwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr Raczyńskiego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział 21 uczestników, w tym 15 nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich, 5 nauczycieli akademickich z partnerskich uniwersytetów i jeden reprezentant wydawnictwa Dr. Josef Raabe. Program składał się z części praktycznej, dzielenia się swoimi doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz obserwacjami lekcji naszej szkoły partnerskiej w Poznaniu.

Warsztaty i wykłady odnosiły się do motywacji uczniów w czytaniu, strategii czytania w i poza salą lekcyjną, klasyfikacji pytań do tekstów według poziomu umiejętności myślenia według taksonomii Bloom’a, radzenia sobie z dysleksją w kontekście czytania oraz używania czytania jako ćwiczenia na utrwalanie gramatyki.

W Społecznej Szkole Podstawowej obserwowaliśmy lekcje czytania na różnych poziomach. Partnerzy zostali powitani przez Panią Dyrektor szkoły. Było również zwiedzanie, a w zamian partnerzy przeprowadzili lekcję w dwóch klasach 4, jako spontaniczny pomysł polskich nauczycieli. Koleżanki i koledzy z Czech i Słowacji oczywiście pozytywnie na to zareagowali.

Szkolenie to umożliwiło wszystkim nauczycielom szkół partnerskich spotkanie się i wymianę doświadczeń z użycia książeczek typu graded readers i pilotażowych planów lekcji w swoich klasach. Mieli również szansę obserwować swoje doświadczenia w nauczaniu oraz wymienić się swoimi kompetencjami. Warsztaty były dodatkową korzyścią i zawierały zarówno teorię jak i praktykę oraz praktyczne ćwiczenia..

Pod koniec szkolenia stworzyła się bardzo zwarta, żywa i inspirująca grupa, która jest największą gwarancją trwałego sukcesu.

Międznarodowe spotkanie partnerów w Brnie

M3 międzynarodowe spotkanie partnerów odbyło się w Brnie w Czechach w dniach 19-20 maja, 2022 roku. Spotkanie nadzorował Uniwersytet Masaryk w Brnie. Przedstawiciele wszystkich partnerów projektu byli obecni. Celem tego spotkania był przegląd wdrażania projektu i dyskusja nad pozostałymi etapami, które pozostały do zakończenia projektu.

Na spotkaniu podjęte zostały ostateczne wersje O1, O2, O3, które zawierały formalne poprawki planów lekcji z O2, tak by miały wspólny, jednolity szablon, oraz by załączone były wszystkie odpowiedzi. Następnie, podjęte zostały sprawy techniczne z O3, co do których było najwięcej komentarzy i zastrzeżeń na platformie LIRE. Partnerzy musieli również ustalić propozycje rozpowszechniania projektu LIRE, jednym z nich może być platforma E-twinning lub EPALE. Przygotowany modelowy zarys projektu będzie miał miejsce podczas zbliżającej się konferencji w Senece na Słowacji.

Kolejne kroki

• Partnerzy projektu zaprezentują efekty projektu na Konferencji podsumowującej LIRE (część międzynarodowej konferencji Teacher is not Google), która odbędzie się w dniach 9-10 czerwiec w Senece na Słowacji. Eva Skočiková i Anna Lallouet poprowadzą warsztaty by zademonstrować jak pracować z książeczkami typu graded readers w czasie lekcji języka angielskiego. Michaela Sepešiová, Paweł Scheffler, Pavla Buchtová and Miloš Blahút przedstawią projekt LIRE oraz zalety czytania w i poza salą lekcyjną. Wszyscy nauczyciele są serdecznie zaproszeni. Po więcej szczegółów proszę wejść tutaj.

• O2 LIRE Warsztaty Praktyczne dla Organizatorów Szkoleń nauczycieli były pilotażowane w lutym i marcu 2022 roku. Trenerzy otrzymali informację zwrotną dotyczącą zawartości, technik nauczania i ćwiczeń, szablonu, dostępności, struktury i innych aspektów warsztatu. Na ich podstawie praca nad warsztatem zostanie sfinalizowana.

• O3 LIRE platforma internetowa została zaprojektowana jakos żródło materiałów, które mogą być użyte jako dopełnienie Warsztatów Praktycznych lub jako niezależny oddzielny kurs interaktywny. Platforma była pilotowana wraz z Warsztatem Praktycznym i zebrane zostały informacje zwrotne, które zostaną dokończone w kolejnych miesiącach.

• Część teoretyczna LIRE Zestaw Metodologiczny dla Nauczycieli O1 będzie przetłumaczony z angielskiego na Słowacki, Czeski i Polski.

• Webinarium internetowe zostanie nadane 21 czerwa 2022 roku. Dotyczyć będzie ważność czytania ekstensywnego w języku angielskim i podane zostaną praktyczne przykłady jak używać książeczek typu graded readers w różnych grupach wiekowych zarówno w szkole jak i w domu.

Ciekawi postępu i aktualności?

Więcej informacji o projekcie i co aktualnie się dzieje można znaleźć na naszej oficjalnej stronie i profile na Facebook‘u.