Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami na Slovensku, v Čechách a Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na medzinárodnom projekte LIRE (Language Interpretation through REading).

Cieľom projektu bolo kombináciou rôznych foriem posilniť učiteľský odborný profil a pomôcť zmeniť výučbu cudzieho jazyka cez extenzívne čítanie na vzrušujúce dobrodružstvo pre študentov.

• DISEMINAČNÁ KONFERENCIA SENEC

Projektoví partneri odprezentovali výstupy projektu na diseminančnej konferencii LIRE (súčasť konferencie Učiteľ nie je Google), ktorá sa uskutočnila 9. – 10. júna v Senci na Slovensku. Univerzitní partneri ponúkli svoje prednášky 9. júna a základné školy poskytli workshopy 10. júna 2022.

Eva Skočíková a Anna Lallouet viedli workshopy zamerané na prácu so zjednodušenými čítankami pri výučbe anglického jazyka. Michaela Sepešiová, Anna Domińska (v z. Pawła Schefflera), Pavla Buchtová a Miloš Blahút predstavili projekt LIRE a poskytli informácie o výhodách čítania v triedach a mimo nej. Všetci učitelia boli srdečne vítaní. Účastníkom konferencie sme projekt predstavili vrátane webových stránok projektu.

• SPOLOČNÉ ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV POZNAŃ

Partneri naplánovali a zorganizovali Spoločné školenie zamestnancov, ktoré sa uskutočnilo v poľskej Poznani od 14. do 18. marca 2022.

Tento týždeň výrazne prispel k nášmu profesionálnemu rozvoju. Na poľskej základnej škole sme mohli vidieť rôzne vyučovacie metódy a prístupy pri job shadowingu/pozorovaní. Nové trendy výučby sme si pozreli aj na workshopoch, ktoré zabezpečovali partneri univerzity. Okrem toho sme sa podelili o skúsenosti z našich škôl a posledný deň českí i slovenskí kolegovia učili poľské deti, aby získali ďalšie skúsenosti.

• ONLINE WEBINÁR

o projekte LIRE bol odvysielaný 21. júna 2022 o 17.00 hod. Michaela Sepešiová prezentovala dôležitosť rozšíreného čítania v anglickom jazyku a poskytla praktické príklady, ako pracovať so zjednodušenými čítankami so žiakmi a študentmi rôznych vekových skupín v škole aj doma.

ĎALŠIE AKTIVITY

• Jedna z príležitostí spropagovať projekt učiteľom sa uskutočnila 2. mája 2022 v krajskej knižnici v Kroměříži v Českej republike, kam boli pozvané Pavla Buchtová a Lucie Podroužková, aby sa porozprávali s učiteľmi miestnej školy. Seminár s názvom Čítanie v angličtine ako nástroj udržateľného vzdelávania bol zameraný na programy a metódy rozšíreného čítania a zahŕňal koncepty, tipy a aktivity z Toolkit-u a platformy LIRE.

• Teoretická časť Toolkit LIRE O1 bola preložená z angličtiny do slovenského, českého a poľského jazyka.

• LIRE výstup O2 – naše úpravy v O2 všeobecne pokračovali a v apríli sme dokončili report z testovania O2. Vo všeobecnosti boli učitelia s obsahom spokojní. Pripomienky boli technického charakteru. Praktické workshopy pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov boli upravené, prispôsobené podľa pripomienok partnerov, a finalizované v auguste 2022. Partneri projektu poskytnú ešte finálnu spätnú väzbu, ktorá sa týka štruktúry, vzhľadu a funkčnosti.

• O3 LIRE Online platforma bola dokončená ako zdroj materiálov, ktoré môžu byť použité ako doplnok k praktickým workshopom alebo ako samostatný interaktívny kurz. Bola vyhotovená v 4 jazykových verziách, v slovenčine, češtine, poľštine a angličtine. Táto platforma bude v budúcom mesiaci overovaná a testovaná všetkými partnermi projektu.

• ZÁVEREČNÝ VZHĽAD CELEJ PLATFORMY LIRE

Platforma pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov (O3) bola dokončená a je pripravená na hodnotenie. Umožňuje učiteľom aktívne sa zapojiť do zážitkového učenia prostredníctvom rozšíreného čítania.

Obsah webstránky LIRE je rozdelený okrem štandardných funkcií do dvoch hlavných častí.

1. O1 Teória, plány hodín, zjednodušené čítanky, ďalšie aktivity a prílohy na praktické použitie v triede
2. Platforma O3– táto obsahuje tri bloky:

A. LIRE PRACTICAL Workshops (O2)

Vytvorili partnerské tímy:

– Univerzita Adama Mickiewicza predstavuje základné pojmy: rozšírené (extenzívne) čítanie, jeho výhody, obmedzenia a všeobecné odporúčania pre tvorbu komplexných programov čítania.
– Masarykova univerzita sa zaoberala základnými prvkami a organizáciou akéhokoľvek programu rozsiahleho čítania: výber materiálu na čítanie, vytvorenie knižnice v triede, stratégie čítania, monitorovanie a hodnotenie.
– Prešovská univerzita sa zamerala na kombináciu rozšíreného čítania s rozvojom jazykových zručností a podsystémov, a na spôsoby, akými môže rozšírené čítanie podporiť CLIL a rozvoj čitateľských stratégií pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Po každej časti kurzu nasleduje krátky test, prostredníctvom ktorého si otestujete svoje zvládnutie študijného materiálu.

B. RODIČOVSKÝ KÚTIK – Rodičia môžu pre deti vytvoriť pozitívne prostredie, aby sa čítanie pre ne stalo nezabudnuteľným a zábavným zážitkom. Tento blok obsahuje pár užitočných informácii pre rodičov ako podporiť domáce čítanie svojich detí.

C. EXTRA AKTIVITY PRE ŽIAKOV– blok obsahuje pár užitočných aktivít pre študentov navyše, ku každej čítanke použitej v projekte.

Dúfame, že výstupy projektu podporia rozšírené čítanie medzi učiteľmi a vytvoria praktický a užívateľsky príjemný nástroj na ich aktívne používanie.

Kde nás môžete nájsť?

Viac informácií o projekte LIRE a o tom, čo sa práve deje, sa dozviete na našej oficiálnej webovej stránke a na našom facebookovom profile.