V současnosti jsou cizí jazyky součástí učebních osnov ve všech evropských zemích (většina žáků se s prvním cizím jazykem setká mezi 6. – 9. rokem života). Zkušenosti a výsledky výzkumů (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdily, že slovenští studenti mají relativně dobré teoretické znalosti anglického jazyka, ale zaostávají v jeho praktickém využití. Stejná situace je v Čechách a Polsku. To znamená, že po několika rocích studia cizího jazyka ve škole většina mladých lidí ze střední Evropy nedokáže vést jednoduchou konverzaci v jazyce, který studovali.

Za účelem minimalizace tohoto rozdílu začala od 1. září 2020 Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi v partnerské spolupráci se třemi univerzitami s mezinárodní reputací na Slovensku, České republice a Polsku, základními školami v České republice a Polsku, a renomovaným akladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní projekt LIRE (Language Interpretation through REading). Projekt LIRE se zaměřuje zejména na podporu učitelů anglického jazyka primárního a nižšího sekundárního stupně vzdělávání. 

 Cílem projektu je propojit různé metody k posílení profilu učitelské profese a výuku cizího jazyka prostřednictvím metodiky extenzivní četby změnit na vzrušující dobrodružství pro žáky. 

Výsledky výzkumu ukazují, že studenti, kteří hodně čtou, jsou lepšími čtenáři, mají lepší písemný projev, jejich jazykové dovednosti (včetně poslechu) se zlepšují a jejich slovní zásoba je bohatší. Projekt LIRE poskytne učitelům komplexní metody a nástroje na podporu a inovaci jejich výukových postupů. 

Cíle projektu

Jaké jsou cíle projektu?

Snažíme se o vytvoření komplexního souboru nástrojů, který bude zahrnovat tři výstupy projektu. Spolupráce mezi základními školami, univerzitami a nakladatelstvím přispěje nejen k vysoké kvalitě výstupů, ale také zajistí, aby byly cílovým skupinám poskytnuty zdroje, které byly testovány a vyhodnoceny, čímž se zajistí jejich maximální uplatnitelnost, užitečnost a potenciál pro další využití. 

O co nám v projektu jde?

O poskytnutí inovativních, na „míru šitých“ metodických materiálů pro učitele anglického jazyka a příslušných kompetencí na posilnění výuky cizího jazyka žáků primárního vzdělávání,

O vytvoření praktického vzdělávacího programu a otevřeného interaktivního prostoru pro učitele anglického jazyka na získávání a vzájemnou výměnu know-how v oblasti dalšího zlepšování výukových postupů,

O rozvinutí čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, analytických a komunikativních dovedností u žáků, stejně jako jejich tvořivosti prostřednictvím nového přístupu učení se cizímu jazyku.

Jaké výstupy projektu jsou plánovány?

LIRE soubor materiálů pro učitele – metodická příručka pro výuku anglického jazyka,

LIRE praktické výukové workshopy pro instituce, které se věnují vzdělávání učitelů,

LIRE on-line platforma jako volně přístupný interaktivní nástroj pro učitele.

 Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu LIRE jsou:

– zejména učitelé anglického jazyka na 1. a 2. stupni základních škol,

– žáci ve věku 8 – 14 roků,

– poskytovatelé školení pro učitele, jako jsou například univerzity, instituce poskytující kontinuální vzdělávání a jazykové školy a sdružení.

 Kdo jsou partneři projektu?

– renomované univerzity (Prešovská univerzita, Masarykova univerzita v Brně a Lodžská univerzita), základní školy (Základní škola Tišnov, Smíškova a Základní škola s integrovanými třídami č. 111 v Lodži) a odborné nakladatelství (Dr. Josef Raabe Slovensko, s .r .o.).

Více informací o projektu najdete na oficiálních stránkách projektu : www.projectlire.com a na Facebookové stránce.

Setkání partnerů projektu LIRE

Dne 29. září 2020 se on-line formou uskutečnilo 1. mezinárodní setkání partnerů projektu LIRE. Koordinátorem a organizátorem partnerského setkání byla Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi (SK). Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu LIRE ze Slovenska, Česka a Polska:

– Prešovská univerzita; nakladatelství Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (SVK)

– Masarykova univerzita v Brně; Základní škola Tišnov, Smíškova (CZ)

– Lodžská univerzita; Základní škola s integrovanými třídami č. 111 v Lodži (PL)

Obsahem setkání bylo:

– představení jednotlivých partnerů,

– prezentace projektu LIRE a seznámení se s projektovou dokumentací a pravidly financování,

– zahájená práce na 1. intelektuálním výstupu (návrh struktury a obsahu)

Cílem setkání bylo:

– dohodnout se na struktuře a obsahu dotazníku pro žáky a učitele ZŠ (dotazník vytvoří všichni partneři)

– dohodnout se na výběru úrovňových čítanek (na 12 titulech úrovní A1, A2, B1 se dohodnou základní školy),

– vytvořit obsah a strukturu 1. intelektuálního výstupu projektu (O1) –LIRE soubor materiálů pro učitele (na tvorbě O1 budou pracovat partneři ze všech tří univerzít a nakladatelství Dr.Josef Raabe Slovensko po dobu 1. pololetí roku 2020)

Co bude následovat:

– realizace dotazníkového průzkumu na partnerských školách na Slovensku, v Česku a v Polsku,

– práce na metodických materiálech pro učitele anglického jazyka na 1. a 2. stupni základních škol,

– příprava na 2. setkání partnerů projektu v srpnu 2021 v Lodži, kde bude představená 1. (pracovní) verze metodických materiálů a bude možnost se podělit o připomínky,

– zapracování připomínek a příprava na testování vytvořených metodických materiálů přímo na partnerských základních školách.