Obecnie we wszystkich państwach europejskich języki obce są częścią podstawy programowej (większość uczniów zaczyna się uczyć pierwszego języka obcego pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia). Praktyka szkolna oraz wyniki badań (projekt 1/0716/13 VEGA) potwierdzają, że słowaccy uczniowie mają dość dobrą wiedzę teoretyczną na temat języka angielskiego, natomiast praktyczne posługiwanie się nim nadal sprawia wiele kłopotów. Podobna sytuacja występuje również w Czechach i w Polsce. Oznacza to, że większość nastolatków z Europy Centralnej nie potrafi aktywnie uczestniczyć w prostej konwersacji w języku, którego uczy się w szkole.

W celu zmniejszenia tej dysproporcji, od 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa im. J. A. Komeńskiego w Sered’ we współpracy z trzema znanymi uniwersytetami ze Słowacji, Czech i Polski, czeską i polską szkołą podstawową oraz wiodącym słowackim wydawnictwem rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”). Głównym celem projektu LIRE jest wsparcie nauczycieli języka angielskiego w ich pracy w szkołach podstawowych oraz gimnazjach (w tych systemach edukacyjnych, gdzie gimnazja nadal funkcjonują).

Założeniem projektu jest połączenie ze sobą różnych metod nauczania po to, by nauka języka obcego poprzez „swobodne” czytanie (ang. extensive reading) stała się dla uczniów pasjonującą przygodą i inspirującym doświadczeniem.

Badania dowodzą, że uczniowie, którzy dużo czytają, rozwijają swoje kompetencje czytelnicze, szybciej doskonalą umiejętności pisania, wymowy i wypowiedzi oraz poszerzają swój zakres słownictwa. Projekt LIRE ma na celu wypracowanie kompleksowych metod nauczania oraz wyposażenie nauczycieli w narzędzia dydaktyczne poprawiające ich codzienną pracę z uczniami w omawianych obszarach.

 Do czego dążymy w naszym projekcie? Pragniemy:

  • dostarczyć nauczycielom języka angielskiego nowoczesnych i dostosowanych do ich potrzeb materiałów metodycznych oraz rozwijać kompetencje metodyczne celem poprawy biegłości językowej uczniów;
  • wypracować adekwatny do opisanych potrzeb program kształcenia nauczycieli j. angielskiego oraz stworzyć dostępną dla wszystkich zainteresowanych i interaktywną przestrzeń, dzięki której nauczyciele mogliby zdobywać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami, w celu doskonalenia swojej pracy dydaktycznej;
  • umożliwić uczniom pogłębienie sprawności czytania i pisania, krytycznego myślenia oraz rozwijania umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i kreatywnych poprzez nowe podejście do nauki języka obcego.

 Co planujemy osiągnąć?

  • Zestaw narzędzi LIRE dla nauczycieli (Cel 1) – przewodnik metodyczny dla nauczycieli j. angielskiego,
  • Praktyczne warsztaty LIRE dla instytucji kształcących nauczycieli (Cel 2) – program kształcenia nauczycieli,
  • Platforma online LIRE (Cel 3) – otwarte zasoby narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli.

 Jaki jest główny cel projektu?

Nasze wysiłki będą się koncentrowały na stworzeniu kompleksowego zestawu narzędzi, biorącego pod uwagę wszystkie trzy zaplanowane cele projektowe. Współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi, uczelniami i wydawnictwem nie tylko przyczyni się do osiągnięcia wysokiej jakości rezultatów, ale stanie się także gwarantem dla naszych grup docelowych, iż otrzymają w pełni przetestowane materiały dydaktyczne, ocenione pod kątem ich maksymalnej stosowalności, przydatności i możliwości dalszego wykorzystania.

 

Do kogo kierujemy nasz projekt?

Grupami docelowymi projektu LIRE są:

  • przede wszystkim, nauczyciele języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i etapu gimnazjalnego (w tych systemach edukacyjnych, gdzie gimnazja funkcjonują),
  • uczniowie w wieku 8–14 lat,
  • instytucje/ośrodki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, takie jak uniwersytety, ośrodki kształcenia ustawicznego oraz szkoły i stowarzyszenia językowe.

 Kim są partnerzy projektu?

W projekcie uczestniczą: uniwersytety o międzynarodowej renomie (Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet Masaryka w Brnie i Uniwersytet Łódzki), trzy szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Sereď, Szkoła Podstawowa Smíškova w Tišnov oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi) oraz profesjonalne wydawnictwo edukacyjne (Dr. Josef Raabe Slovakia, Ltd.).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na oficjalnej internetowej stronie projektu www.projeklire.com oraz na facebooku.

 Spotkanie projektowe LIRE:

Pierwsze oficjalne międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LIRE odbyło się 20 września 2020 r. Koordynatorem i organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Sereď na Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu LIRE, tj. ze Słowacji, z Republiki Czeskiej i Polski:

– Uniwersytet Preszowski, Wydawnictwo Dr. Josef Raabe Slovakia, Ltd. (Słowacja)

– Uniwersytet Masaryka w Brnie; Szkoła Podstawowa Smíškova w Tišnov (Republika Czeska)

– Uniwersytet Łódzki, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi (Polska)

 Przebieg spotkania:

– autoprezentacja każdego z partnerów,

– przedstawienie założeń projektu LIRE i zapoznanie uczestników spotkania z dokumentacją projektową i zasadami finansowania projektu,

– rozpoczęcie prac nad pierwszym zaplanowanym osiągnięciem (projektowanie jego struktury i zawartości merytorycznej).

 Cel spotkania:

– ustalenie formy i zakresu treściowego kwestionariusza w celu przeprowadzenia badań wśród uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli (postanowiono, że wszyscy partnerzy projektu zaangażują się w tworzenie pytań do kwestionariusza),

– namysł nad wyborem pozycji książkowych o określonym poziomie trudności (szkoły podstawowe podejmą decyzję co do wyboru 12 tytułów z poziomu A1, A2 i B1),

– dyskusja nad zawartością i strukturą pierwszego osiągnięcia projektowego (Cel 1) – LIRE zestaw materiałów dla nauczycieli (w pierwszej połowie 2021 r. partnerzy ze wszystkich trzech uniwersytetów i z Wydawnictwa Dr. Josef Raabe Slovakia będą pracować nad możliwościami realizacji Celu 1).

Dalsze kroki:

– przeprowadzenie badań z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej kwestionariuszy w szkołach partnerskich na Słowacji, w Republice Czeskiej i w Polsce,

– praca nad materiałami metodycznymi dla nauczycieli j. angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i etapu gimnazjalnego (w tych systemach edukacyjnych, gdzie gimnazja funkcjonują),

– przygotowanie do drugiego spotkania projektowego w sierpniu 2021 r. w Łodzi; prezentacja pierwszej wersji (szkicu) materiałów metodycznych dla nauczycieli i możliwość jej omówienia,

– wprowadzenie poprawek i przygotowanie do bezpośredniej weryfikacji opracowanych materiałów metodycznych w szkołach partnerów projektu.