V súčasnosti sú cudzie jazyky súčasťou učebných osnov vo všetkých európskych krajinách (väčšine študentov je predstavený ich prvý cudzí jazyk medzi 6. – 9. rokom života). Skúsenosti a výsledky výskumov (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdili, že slovenskí študenti majú relatívne dobré teoretické znalosti anglického jazyka, ale zaostávajú v jeho praktickom využití. Rovnaká situácia je v Čechách a Poľsku. To znamená, že po niekoľkých rokoch štúdia cudzieho jazyka v škole väčšina mladých ľudí zo strednej Európy nedokáže viesť jednoduchú konverzáciu v jazyku, ktorý študovali.

Na zmiernenie tohto rozdielu od 1. septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v partnerstve s tromi univerzitami s medzinárodnou povesťou na Slovensku, v Čechách a Poľsku, základnými školami v Čechách, Poľsku a renomovaným vydavateľstvom na Slovensku začali realizovať medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading). Projekt LIRE sa zameriava hlavne na podporu vyučujúcich anglického jazyka primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania.
Cieľom projektu je spojiť rôzne metódy na posilnenie profilu učiteľskej profesie v snahe zmeniť výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom metodiky rozšíreného čítania na vzrušujúce dobrodružstvo pre žiakov.
Výsledky výskumov ukazujú, že študenti, ktorí veľa čítajú, sa stávajú lepšími čitateľmi, majú lepšiu kvalitu písania, zlepšujú sa ich jazykové schopnosti, schopnosti počúvať a obohacuje sa ich slovná zásoba. Projekt LIRE vybaví učiteľov komplexnými metódami a nástrojmi na podporu a zlepšenie ich vyučovacích postupov.

O čo nám v projekte ide?

• O poskytnutie inovatívnych „na mieru šitých“ metodických materiálov pre učiteľov anglického jazyka a príslušných kompetencií na posilnenie výučby cudzieho jazyka žiakov primárneho vzdelávania,
• o vytvorenie praktického vzdelávacieho programu a otvoreného interaktívneho priestoru pre učiteľov anglického jazyka na získavanie a vymieňanie si know-how o tom, ako ďalej zlepšovať svoje vyučovacie postupy,
• o rozvinutie čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, analytických a komunikačných zručnosti u žiakov rovnako ako ich tvorivosti prostredníctvom nového prístupu k učeniu sa cudzieho jazyka.

Aké sú plánované výstupy projektu?

– LIRE súbor materiálov pre učiteľov – metodická príručka na výučbu anglického jazyka,
– LIRE praktické výučbové workshopy pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním učiteľov – vzdelávací program pre učiteľov,
– LIRE on-line platforma ako voľne prístupný interaktívny nástroj pre učiteľov.

Aký je cieľ projektu?

Naše úsilie sa sústredí na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude zahŕňať všetky tri výstupy projektov. Spolupráca medzi základnými školami, univerzitami a vydavateľstvom prispeje nielen k vysokej kvalite výstupov, ale tiež zabezpečí, aby cieľovým skupinám boli poskytnuté zdroje, ktoré sú vo veľkej miere testované a vyhodnocované, aby sa zabezpečila maximálna uplatniteľnosť, užitočnosť a potenciál ďalšieho využívania.

Pre koho je projekt určený?

Cieľovou skupinou projektu LIRE sú:

– najmä učitelia anglického jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl,
– tiež žiaci vo veku 8 – 14 rokov,
– poskytovatelia školení pre učiteľov, ako sú napríklad univerzity, inštitúcie poskytujúce kontinuálne vzdelávanie a jazykové školy a združenia.

Kto sú partneri projektu?

– Partnermi projektu sú renomované univerzity (Prešovská univerzita, Masarykova univerzita v Brne a Lodžská univerzita), základné školy (Základná škola Tišnov, Smíškova a Základná škola s integrovanými triedami č. 111 v Lodži) a odborné nakladateľstvo (Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.).

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu: www.projectlire.com a na Facebookovej stránke.

Stretnutie partnerov projektu LIRE

29. septembra 2020 sa on-line formou uskutočnilo 1. medzinárodné stretnutie partnerov projektu LIRE. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bola Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi (SK). Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu LIRE zo Slovenska, Česka a Poľska:

– Prešovská univerzita, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (SVK),
– Masarykova univerzita v Brne; Základná škola Tišnov, Smíškova (CZ),
– Lodžská univerzita; Základná škola s integrovanými triedami č. 111 v Lodži (PL).

Obsahom stretnutia bolo:

– predstavenie jednotlivých partnerov,
– prezentácia projektu LIRE a oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania,
– začatie práce na 1. intelektuálnom výstupe (návrh štruktúry a obsahu).

Cieľom stretnutia bolo:

– dohodnúť sa na štruktúre a obsahu dotazníku pre žiakov a učiteľov ZŠ (dotazník vytvoria všetci partneri),
– dohodnúť sa na výbere úrovňových čítaniek (na 12 tituloch úrovní A1, A2, B1 sa dohodnú základné školy),
– vytvoriť obsah a štruktúru 1. intelektuálneho výstupu projektu (O1) – LIRE súboru materiálov pre učiteľov (na tvorbe O1 budú pracovať partneri zo všetkých troch univerzít a nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko počas  1. polroka roku 2020).

Čo bude nasledovať:

– realizácia dotazníkového prieskumu na partnerských školách na Slovensku, v Česku a Poľsku,
– práca na metodických materiáloch pre učiteľov anglického jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl,
– príprava na 2. stretnutie partnerov projektu v auguste 2021 v Lodži, kde bude predstavená 1. (pracovná) verzia metodických materiálov a budú mať možnosť ju pripomienkovať,
– zapracovanie pripomienok a príprava na testovanie vytvorených metodických materiálov priamo na partnerských základných školách.